Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748096

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 czerwca 2015 r.
I SA/Kr 393/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Głowacki.

Sentencja

Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. R. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18 grudnia 2014 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2007 r. postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie skarżąca, reprezentowana przez doradcę podatkowego A. B., zawarła w skardze również wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, uzasadniając go niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody oraz spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Podała, iż dotychczasowe działania organu podatkowego doprowadziły do likwidacji prowadzonego skupu złomu - wpływy ze sprzedaży zajmowane były przez organ podatkowy i zwolniono z pracy siedem osób. Obecnie prowadzona egzekucja skierowana jest na wynagrodzenie skarżącej z tytułu zatrudnienia w szkole i jest represyjne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. - wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, jednakże po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przepis art. 61 § 3 p.p.s.a. - musi być wykładany ściśle, a zatem to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wskazania i uprawdopodobnienia istnienia wymienionych przesłanek. Skoro skarżąca, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, nie uzasadniła wniosku, poprzez podanie konkretnych informacji dotyczących jej aktualnej sytuacji materialnej, w postaci posiadanego majątku, środków pieniężnych, czy wszystkich dochodów i zajmowanej kwoty wynagrodzenia oraz kwestii własnego utrzymania osobistego lub ewentualnie utrzymania rodziny skarżącej, to wniosek musiał zostać oddalony.

Nie jest rzeczą Sądu, domyślać się tych danych, skoro skarżąca ich w żadnej mierze nie uprawdopodobniła.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.