Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399044

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 listopada 2013 r.
I SA/Kr 379/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Nina Półtorak.

Sentencja

Kraków, dnia 15 listopada 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.S., W.S. - wspólników Apteki "R" s.c. G.S., W.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 16 stycznia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika i określenia wysokości należności z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres od stycznia do kwietnia 2012 r. postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 23 lipca 2013 r., sygn. I SA/Kr 379/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę G.S., W.S. - wspólników Apteki "R" s.c. G.S., W.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 16 stycznia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika i określenia wysokości należności z tytułu pobranych, a nie wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń w okresie od stycznia do kwietnia 2012 r.

Na powyższe postanowienie wniesiona została skarga kasacyjna, sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 września 2013 r., doręczonym w dniu 17 września 2013 r., pełnomocnik skarżących został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej przez:

- podpisanie skargi kasacyjnej,

- złożenie pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania spółki w postępowaniu sądowym,

- przedłożenie dokumentu, z którego wynika uprawnienie osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentacji spółki.

W wydanym zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi kasacyjnej.

Termin do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej upłynął bezskutecznie w dniu 24 września 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

Mimo prawidłowego zawiadomienia pełnomocnika, wymienione w wezwaniu z dnia 10 września 2013 r. braki formalne skargi kasacyjnej nie zostały usunięte.

Ze względu na fakt, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy, termin do uzupełnienia braków skargi kasacyjnej upłynął bezskutecznie, Sąd, na podstawie art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.