Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2862197

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 6 marca 2013 r.
I SA/Kr 35/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie:, Przewodniczący Sędzia: WSA Paweł Dąbek (spr.), Sędziowie: WSA Stanisław Grzeszek, WSA Urszula Zięba, Protokolant: Bożena Piątek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2013 r., sprawy ze skargi P.S., na postanowienie Dyrektora Izby Celnej, z dnia 12 listopada 2012 r. Nr (...), w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, - skargę oddala - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.