Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2678951

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
I SA/Kr 218/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Grzeszek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. U. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 26 października 2018 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe fundacji z tytułu podatku od towarów i usług za kwiecień 2015 r. wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w K. decyzją z dnia 26 października 2018 r. nr (...) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w T. z dnia 28 czerwca 2018 r. nr (...) (...), w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe fundacji z tytułu podatku od towarów i usług za kwiecień 2015 r. wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi Z akt administracyjnych wynika, że zaadresowana do pełnomocnika skarżącej M. U. przesyłka zawierająca powyższą decyzję została awizowana w dniu 29 października 2018 r., a następnie powtórnie w dniu 6 listopada 2018 r. Przesyłka nie została podjęta w terminie i została zwrócona ze skutkiem doręczenia na dzień 12 listopada 2018 r.

W dniu 15 stycznia 2019 r. (data nadania w UP) pełnomocnik skarżącej wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na ww. decyzję.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Jako datę początkową terminu wniesienia skargi uznaje się więc, co do zasady, następny dzień po dniu, w którym skarżącemu doręczono podlegające zaskarżeniu rozstrzygnięcie w sprawie (por. H. Knysiak-Sudyka, Komentarz do art. 53 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (w:) Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo, WKP 2018).

W myśl art. 150 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm., dalej jako "o.p."), w razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 148 § 1 lub art. 149: operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego (pkt 1); pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika organu podatkowego lub przez inną upoważnioną osobę (pkt 2). Zawiadomienie o pozostawaniu pisma w miejscu określonym w § 1, wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie 7 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, lub miejsca wskazanego jako adres do doręczeń w kraju, na drzwiach jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata (§ 2). W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy (§ 3). W przypadku niepodjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy (§ 4).

W przedmiotowym postępowaniu kwestionowana decyzja została skutecznie doręczona pełnomocnikowi skarżącej w trybie doręczenia zastępczego z art. 150 o.p. w dniu 12 listopada 2018 r. Termin do wniesienia skargi upływał zatem w dniu 12 grudnia 2018 r. Tymczasem skarga została złożona przez pełnomocnika skarżącej w placówce pocztowej w dniu 15 stycznia 2019 r., a więc po terminie. Nadmienić należy, że w kwestionowanej decyzji zawarto prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie zaskarżenia jej do sądu administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia, o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.