Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1116963

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 lutego 2012 r.
I SA/Kr 1853/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maja Chodacka (spr.).

Sędziowie WSA: Beata Cieloch, Bogusław Wolas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2012 r., sprawy ze skargi M. W.-K. prowadzącej Niepubliczne Przedszkole "B" w B., na uchwałę Rady Gminy Zielonki, z dnia 14 kwietnia 2011 r. Nr VI/17/2011, w przedmiocie udzielenia dotacji postanawia: - zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie skarżąca M. W. - K. oraz jej pełnomocnik wnieśli do tut. Sądu skargi na uchwałę nr VI/17/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania, kontrolowania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Zielonki przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych (opubl. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r. Nr 227, poz. 1842). Skargi wniesione zostały w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Przepis ten w ust. 1 stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

W skargach domagano się stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały Rady Gminy Zielonki w części dotyczącej § 2 pkt 2 uchwały, tj. w części w jakiej uzależnia wysokość przyznawanej dotacji dla niepublicznego przedszkola od wymiaru godzin opieki nad uczniami, a także faktycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkola w wymiarze miesięcznym.

Sąd stwierdził z urzędu, że w dniu 10 listopada 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 1463/11, ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Zielonki, z dnia 14 kwietnia 2011 r. nr VI/17/2011 w przedmiocie dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych, którym stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie postanowień zawartych w § 2 pkt 1 i 2. Postępowanie sądowoadministracyjne w tej sprawie, nie zostało jeszcze zakończone, albowiem powyższy wyrok nie jest wyrokiem prawomocnym (w dniu 3 stycznia 2012 r. wpłynęła skarga kasacyjna).

Z powyższego wynika, że w skargach wniesionych w niniejszej sprawie skarżąca domaga się stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały w zakresie postanowień § 2 pkt 2, tj. w zakresie w jakim WSA w Krakowie wyrokiem z dnia 10 listopada 2011 r., w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 1463/11 orzekł o nieważności tej uchwały.

Sprawa niniejsza dotyczy skarg na uchwałę Rady Gminy stąd nie ma do niej zastosowania uchwała NSA z dnia 24 listopada 2008 r., sygn. akt II FPS 4/08 dotycząca postępowań w sprawach kończących się indywidualnymi aktami administracyjnymi. Nie mniej jednak w uzasadnieniu tej uchwały, NSA przedstawił wykładnię art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - dalej p.p.s.a., którą orzekający Sąd w pełni aprobuje. Stwierdzono tam, że art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. umożliwia sądowi administracyjnemu zawieszenie postępowania, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego. Kluczowe w tym przepisie jest więc słowo "zależy", według którego, jeśli coś zależy od danej sytuacji, to ona decyduje o tym lub ma na to decydujący wpływ (Inny Słownik Języka Polskiego, praca zbiorowa pod red. M. Bańki, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000, Tom P - Ż, s. 1231). Nie chodzi przy tym o jakikolwiek wpływ, ale o wpływ przewidziany prawem, a nie np. o wpływ wynikający z autorytetu Naczelnego Sądu Administracyjnego. W konsekwencji, zawieszenie postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym może mieć miejsce wtedy, gdy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wydany w innej sprawie ma decydujący wpływ na rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem pierwszej instancji. Chodzi więc o sytuację, w której sąd nie jest władny samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, które powstało lub wyłoniło się w toku postępowania sądowego. Tylko wówczas zawieszenie postępowania może okazać się konieczne (B. Dauter, Zarys metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wydanie 1, Warszawa 2008, s. 206).

Prawomocne rozstrzygnięcie w sprawie sygn. akt I SA/Kr 1463/11 bezpośrednio wpływa na wynik niniejszej sprawy. Nie można bowiem dwukrotnie kontrolować i ewentualnie stwierdzać nieważności tego samego aktu prawa miejscowego i to w granicach takich samych zarzutów. Uprawomocnienie się wyroku spowoduje bezprzedmiotowość niniejszego postępowania, bowiem kwestionowane przepisy zostaną wyeliminowane z obrotu prawnego (por. postanowienie WSA w Krakowie z dnia 10 października 2011 r., sygn. akt II SA/Kr 599/11, postanowienie WSA w Krakowie z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn. akt II SA/Kr 541/11). Natomiast na dzień wydawania niniejszego orzeczenia nie istnieje przedmiot sprawy, bowiem orzeczeniem przywołanym na wstępie stwierdzono nieważność uchwały w zaskarżonej także w niniejszej sprawie części.

Zatem w zaistniałej sytuacji postępowanie w sprawie należało zawiesić mając na uwadze treść art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.