I SA/Kr 1825/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203057

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 lutego 2017 r. I SA/Kr 1825/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Głowacki.

Sentencja

Kraków, dnia 7 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.p., na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 29 września 2015 r., nr (...), w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2012 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie skarżąca została wezwana zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 grudnia 205 r. do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Odpis powyższego zarządzenia prawidłowo doręczono w dniu 18 grudnia 2015 r. (k.18). Termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 28 grudnia 2015 r. W dniu 29 grudnia 2015 r. (data nadania k. 20), skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 19 września 2016 r. Sąd oddalił wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., w skrócie p.p.s.a.) stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga na wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skoro nie uiszczono należnego wpisu w terminie, należało w oparciu o przepis art. 220 § 3 p.p.s.a. orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.