Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1926435

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 listopada 2015 r.
I SA/Kr 1654/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Michna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Syndyka masy upadłości Towarzystwa K. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 10 listopada 2015 r. skarżący cofnął skargę wniesioną na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej nr (...) z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 60 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Z kolei art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. stanowi, że Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Po przeanalizowaniu akt sprawy Sąd uznał, że w rozpatrywanej sprawie nie zachodzą przeszkody do skutecznego cofnięcia skargi, wobec czego postępowanie należało umorzyć w oparciu o ww. art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.