Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2144214

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 13 października 2016 r.
I SA/Kr 163/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Firek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 16 listopada 2015 r., znak (...). w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w komparycji i uzasadnieniu postanowienia z dnia 15 lipca 2016 r. o odrzuceniu skargi poprzez zastąpienie błędnego znaku zaskarżonej decyzji "(...)." prawidłowym znakiem: "(...).".

Uzasadnienie faktyczne

W postanowieniu z dnia 15 lipca 2016 r. wskazany został błędny znak zaskarżonej decyzji: (...). Omyłka ta powstała wskutek przeniesienia błędnie wskazanego numeru zaskarżonego aktu w skardze.

W myśl art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - oznaczanej dalej jako p.p.s.a.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, zaś z art. 156 § 2 p.p.s.a. wynika, że sprostowanie może zostać dokonane na posiedzeniu niejawnym. Przepisy te mają odpowiednie zastosowanie do postanowień (art. 166 p.p.s.a.) Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.