Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2801737

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 18 października 2017 r.
I SA/Kr 155/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący Sędzia: WSA Bogusław Wolas (spr.) Sędziowie: WSA Paweł Dąbek WSA Jarosław Wiśniewski Protokolant: st.sekr.sąd. Anna Boczkowska po rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 października 2017 r. sprawy ze skargi T. Sp. z o.o. w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 16 grudnia 2016 r., nr: (...) w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną - skargę oddala - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.