I SA/Kr 151/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2778276

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 listopada 2019 r. I SA/Kr 151/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Michaldo.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) listopada 2018 r. nr (...) w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2013 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 27 lutego 2019 r. skarżący P. K. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 14 marca 2019 r.

W dniu 21 marca 2019 r. (data stempla pocztowego) P. K. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 30 maja 2019 r. sygn. akt I SPP/Kr 123/19 Starszy Referendarz Sądowy oddalił wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych.

Po rozpoznaniu sprzeciwu P. K., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 3 września 2019 r. sygn. akt I SPP/Kr 123/19 utrzymał w mocy powyższe postanowienie Starszego Referendarza Sądowego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 września 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 151/19 skarżący został wezwany do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 27 lutego 2019 r. poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 19 września 2019 r.

Z zapisku urzędowego z dnia 8 października 2019 r. wynika, że do dnia 7 października 2019 r. skarżący nie uiścił wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.") strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Z kolei zgodnie z art. 214 § 1 p.p.s.a., do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie, w tym skargę wniesioną w niniejszej sprawie.

Zgodnie bowiem z treścią art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, pobiera się wpis stosunkowy lub stały, natomiast jak stanowi § 2 tego przepisu, pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

W związku z tym, że skarga nie została opłacona, w trybie art. 220 § 1 p.p.s.a., wezwano skarżącego do uiszczenia wymaganego wpisu. Brak fiskalny skargi miał zostać usunięty w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. W przypadku jego nieuzupełnienia, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. odrzuci skargę, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis.

Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł. Odpis wezwania został doręczony skarżącemu w dniu 19 września 2019 r., a termin do uiszczenia wpisu upływał w dniu 26 września 2019 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wpisu co potwierdza zapisek urzędowy z dnia 8 października 2019 r. Zatem brak fiskalny skargi nie został, pomimo wezwania, uzupełniony w terminie.

Należy również wskazać, że w toku postępowania sądowego skarżący złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, jednak nie został on uwzględniony ani przez Starszego Referendarza Sądowego ani przez Sąd.

Jednocześnie tut. Sąd zauważa, że przedmiotowe wezwanie, skierowane do skarżącego, zawierało prawidłowe pouczenie oraz wskazanie konsekwencji prawnych w przypadku nie zastosowania się do niego.

Wobec powyższego, z uwagi na fakt, że w zakreślonym terminie nie uiszczono wpisu sądowego od skargi, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.