Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1926418

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 17 listopada 2015 r.
I SA/Kr 1425/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Głowacki.

Sentencja

Kraków, dnia 17 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg R.G., M.G. i P.G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 9 czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności podatkowej spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkobiercy postanawia: odrzucić skargi R.G., M. G. i P. G.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie skarżący R.G., M. G. i P. G. zostali wezwani zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 1 września 2015 r. do uiszczenia wpisu od skarg w kwotach po 500 zł w terminie 7 dni pod rygorem ich odrzucenia.

Odpis powyższego zarządzenia prawidłowo doręczono skarżącym w dniu 9 września 2015 r., co wynika z potwierdzeń odbioru znajdujących się w aktach. Wpisy nie zostały uiszczone w terminie.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., w skrócie p.p.s.a.), stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga na wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skoro nie uiszczono należnych wpisów w terminie, należało w oparciu o przepis art. 220 § 3 ustawy o p.p.s.a. orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.