I SA/Kr 1396/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2979594

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 lutego 2020 r. I SA/Kr 1396/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Firek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu 26 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym skargi D. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z 30 września 2019 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

D. S. - nazywany dalej "Skarżącym", wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z 30 września 2019 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z 31 grudnia 2019 r. Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, że Skarżący odebrał powyższe zarządzenie 9 stycznia 2020 r., niemniej jednak nie uiścił wymaganego wpisu w zakreślonym terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej jako "p.p.s.a."), do uiszczania kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. W myśl art. 220 § 1 zdanie pierwsze i drugie p.p.s.a. - sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W sytuacji nieopłacenia skargi art. 220 § 3 p.p.s.a. przewiduje jako skutek powyższego jej odrzucenie. Siedmiodniowy termin określony w art. 220 § 1 p.p.s.a. dla wykonania obowiązku opłacenia skargi jest terminem ustawowym.

Ponieważ Skarżący nie uiścił w przewidzianym terminie wskazanego w wezwaniu wpisu, Sąd, działając zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.