I SA/Kr 131/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2646226

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. I SA/Kr 131/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Głowacki.

Sentencja

Kraków, dnia 17 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie skarżący został wezwany zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 lutego 2019 r. do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 1769 zł. W terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało prawidłowo doręczone (nie odebrane po dwukrotnym awizowaniu w dniu 15 i 25 lutego 2019 r.). Wpis nie został uiszczony w terminie.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Przepis art. 220 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga na wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skoro skarżący nie uiścił należnego wpisu w terminie, należało skargę odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.