I SA/Kr 111/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3020655

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. I SA/Kr 111/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Zięba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) grudnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2011 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie R. B. zakwestionował decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 16 grudnia 2019 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2011 r.

W odpowiedzi na skargę, organ wniósł o odrzucenie ww. skargi z uwagi na okoliczność, że skarżący w 2014 r. został odwołany z pełnienia funkcji prezesa zarządu P. Sp. z o.o. w S. Nadto przedmiotowa sprawa dotyczy podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2011 r. wobec Spółki P., a nie przeniesienia odpowiedzialności na członków zarządu ww. Spółki, jak twierdzi skarżący. Organ zwrócił uwagę na odrębność tych postępowań i wniósł o odrzucenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga, jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.") uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

Interes prawny, o którym mowa w powołanym przepisie to związek miedzy sferą praw i obowiązków skarżącego, a zaskarżonym aktem lub czynnością. Co przy tym szczególnie istotne, skarga do sądu administracyjnego może dotyczyć tylko własnej sprawy administracyjnej (por. wyrok NSA z 20 maja 2016 r., I OSK 94/15). Interes prawny podmiotu wnoszącego skargę do sądu administracyjnego, wyraża się w tym, że podmiot ten działa we własnym imieniu i ma roszczenie o przyznanie uprawnienia lub zwolnienia z nałożonego nań obowiązku.

Podkreślić należy, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym od jej wspólników podmiotem prawa, posiadającym własną osobowość prawną. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako osoba prawna działa przez swoje organy. Prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacja z uwagi na postanowienia art. 201 § 1 k.s.h. należą do jej zarządu. W rezultacie, podmiot posiadający udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest uprawniony do wniesienia skargi do sądu administracyjnego (R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz". Wyd. 6, Warszawa 2019 - komentarz do art. 58 p.p.s.a.).

Z treści skargi jednoznacznie wynika, że została wniesiona w imieniu własnym skarżącego, który według KRS w dniu 14 lipca 2014 r. został odwołany z pełnienia funkcji prezesa zarządu P. Sp. z o.o. w S. Skarżący nie ma własnego interesu prawnego w sprawach dotyczących interesów prawnych tego rodzaju spółki, z uwagi na fakt, że stanowi ona odrębny podmiot prawa.

Podkreślenia wymaga, że przedmiotowa sprawa dotyczy podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2011 r. wobec Spółki P., a nie przeniesienia odpowiedzialności na członków zarządu ww. Spółki, jak twierdzi skarżący. Nie ulega wątpliwości, że postępowanie w zakresie przeniesienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki, które po zaistnieniu wielu przesłanek, może zostać wszczęte z urzędu przez organ podatkowy i prowadzone wobec członków zarządu spółki na podstawie art. 116 ustawy Ordynacja podatkowa - stanowi odrębne postępowanie.

Stosownie do postanowień art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne. Skarga wniesiona przez podmiot, który z zasady nie może mieć legitymacji skargowej, podlega odrzuceniu, natomiast stwierdzenie w toku postępowania, że wnoszący skargę nie legitymuje się interesem prawnym, powoduje oddalenie skargi (tak: uchwała NSA z 11 kwietnia 2005 r., OPS 1/04).

Nieuprawnionym podmiotem wnoszącym skargę, która z tego powodu podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., jest podmiot, co do którego nie zachodzi potrzeba zbadania, czy posiada on interes prawny do wniesienia skargi, gdyż w świetle obowiązujących przepisów, nie jest on legitymowany do jej wniesienia (J. P. Tarno, "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz", Wydanie 4, s. 195).

Sytuacja powyższego rodzaju ma miejsce w niniejszej sprawie, bowiem skarga została złożona przez podmiot niebędący adresatem zaskarżonej decyzji. Decyzja z dnia 16 grudnia 2019 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2011 r. została wydana dla P. Sp. z o.o. w S. i to ona jest adresatem zaskarżonego aktu. Co więcej, decyzja ta została skutecznie zaskarżona do tut. Sądu przez ww. Spółkę i została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Kr (...).

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 58 § 3 i art. 16 § 2 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.