Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2609705

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 13 grudnia 2018 r.
I SA/Kr 1032/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesław Kuśnierz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 10 lipca 2018 r. znak (...) w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności za zaległości spółki w podatku od towarów i usług za sierpień 2013 r. wraz z odsetkami za zwłokę postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. C. (dalej: Skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 10 lipca 2018 r. znak (...) w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności za zaległości spółki w podatku od towarów i usług za sierpień 2013 r. wraz z odsetkami za zwłokę.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 września 2018 r. wezwano Skarżącego, pod rygorem odrzucenia skargi, do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia. Przesyłka pocztowa zawierająca odpis powyższego zarządzenia została doręczona Skarżącemu dnia 15 października 2018 r.

Wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu, ponieważ nie został uiszczony od niej wpis sądowy.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: p.p.s.a.), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania.

Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w kwocie (...) zł został doręczony Skarżącemu dnia 15 października 2018 r.

Zatem siedmiodniowy termin do zadośćuczynienia powyższemu wezwaniu upłynął z dniem 22 października 2018 r. Skarżący wpisu sądowego od skargi w tym terminie nie uiścił.

Wezwanie zawierało precyzyjne pouczenie o terminie uiszczenia wpisu od skargi oraz skutkach zaniedbania tej czynności. W konsekwencji na podstawie wskazanych powyżej przepisów Sąd odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.