Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2698715

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 24 lipca 2019 r.
I SA/Ke 86/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu 24 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za I, II, III i IV kwartał 2013 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego wymaga spełnienia przez skarżącego warunków formalnych, które zostały dla skargi określone w przepisach prawa oraz opłacenia prawem przewidzianych opłat sądowych.

Z treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a." wynika, że sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie uiszczono należnej opłaty. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis. Brak uiszczenia wpisu przy wniesieniu skargi skutkuje, co do zasady, wezwaniem strony skarżącej o dokonanie wpisu.

M.P. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...), nie uiszczając wpisu. Skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Starszy referendarz sądowy postanowieniem z dnia 8 maja 2019 r. sygn. akt I SPP/Ke 19/19 oddalił wniosek skarżącego.

Przewodniczący zarządzeniem z dnia 19 czerwca 2019 r., działając w oparciu o art. 218 p.p.s.a., ustalił wartość przedmiotu zaskarżenia na kwotę 33.262 zł. Następnie skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu w kwocie 998 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu została nadana za pośrednictwem operatora pocztowego pod wskazany przez skarżącego adres. Przesyłka była dwukrotnie awizowana, po raz pierwszy 26 czerwca 2019 r. i powtórnie 4 lipca 2019 r. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma w placówce pocztowej umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej. Skarżący nie odebrał przesyłki.

Zgodnie z treścią art. 73 § 1-4 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72 p.p.s.a., pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa powyżej, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu, na który pismo złożono w placówce pocztowej.

Mając na uwadze powyższe, za dzień doręczenia przesyłki z wezwaniem do uiszczenia wpisu od skargi należało uznać 10 lipca 2019 r. Termin do uzupełnienia ww. braku upływał zatem z dniem 17 lipca 2019 r. Skarżący w zakreślonym terminie nie uiścił wpisu od skargi.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd odrzuca skargę od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.