Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894621

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 3 marca 2011 r.
I SA/Ke 65/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska (spr.).

Sędziowie: SO (del.) Janusz Bociąga, WSA Ewa Rojek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi S. B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za wrzesień 2008 r. postanawia na podstawie art. 111 § 2 p.p.s.a. połączyć do wspólnego rozpoznania sprawy o sygn. akt I SA/Ke 57/11, I SA/Ke 58/11, I SA/Ke 59/11, I SA/Ke 60/11, I SA/Ke 61/11, I SA/Ke 62/11, I SA/Ke 63/11, I SA/Ke 64/11, I SA/Ke 65/11, I SA/Ke 66/11, I SA/Ke 67/11 z tym, że sprawy o sygn. akt od I SA/Ke 57/11 do I SA/Ke 62/11 także do wspólnego rozstrzygnięcia pod sygnaturą I SA/Ke 57/11, zaś sprawy o sygn. od I SA/Ke 63/11 do I SA/Ke 67/11 do wspólnego rozstrzygnięcia pod sygnaturą I SA/Ke 63/11.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.