Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2231215

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 24 lutego 2017 r.
I SA/Ke 64/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 24 lutego 2017 r. Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Agnieszka Karyś-Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W.C. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia 1. zwolnić skarżącego od kosztów sądowych; 2. ustanowić dla skarżącego adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w K.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie ze skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia W. C.złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata.

W złożonym wniosku skarżący podał, że sam pozostaje w gospodarstwie domowym, jako posiadany majątek wykazał dom o powierzchni 105 m2 i działkę o powierzchni 391 m2. Wskazał, że jest osoba bezrobotną bez prawa do zasiłku, ostatnie trzy lata przebywał w zakładzie karnym, z żoną nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, pozostają w separacji. Wobec jego osoby prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne. Jako uzyskiwane dochody wskazał kwotę ok. 180 - 200 zł uzyskiwane ze sprzedaży surowców wtórnych.

Zdaniem orzekającego, wniosek strony skarżącej zasługuje na uwzględnienie.

Regulacje postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie się o przyznanie tzw. prawa pomocy. Zgodnie z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. 2016.718) dalej ustawa p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie kosztów sądowych i ustanowienie adwokata przysługuje osobie fizycznej, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Za każdym razem na wnioskodawcy ciąży jednak obowiązek wykazania, że jego sytuacja materialna jest na tyle trudna, iż uzasadnia poczynienie odstępstwa od generalnej zasady ponoszenia kosztów sądowych i wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika przez osobę dochodzącą swych roszczeń przed sądem.

W rozpatrywanej sprawie biorąc pod uwagę sytuację finansową skarżącego, a zwłaszcza fakt, że jest on osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku oraz źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów, należy stwierdzić, że skarżący wykazał należycie, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego. Ponadto powyższe okoliczności, uzasadniają także przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w związku z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.