Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2067727

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 29 stycznia 2015 r.
I SA/Ke 636/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska (spr.).

Sędziowie WSA: Artur Adamiec, Mirosław Surma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 r. na rozprawie sprawy ze skargi I.K. i P. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie: podatek akcyzowy za czerwiec 2009 r. Sąd postanowił: na podstawie art. 111 § 2 p.p.s.a. połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt I SA/Ke 634/14, I SA/Ke 635/14, I SA/Ke 636/14, I SA/Ke 637/14, I SA/Ke 638/14, i prowadzić je i rozstrzygnąć pod wspólną sygn. I SA/Ke 634/14. (Postanowienie znajduje się w protokole rozprawy.)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.