I SA/Ke 488/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2705496

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 23 stycznia 2019 r. I SA/Ke 488/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 23 stycznia 2019 r. Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Agnieszka Karyś-Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi k.z. na decyzję Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej postanawia zwolnić stronę skarżącą od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. z (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej k.z. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Z oświadczenia zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że skarżący pozostaje sam w gospodarstwie domowym, uzyskuje dochody w wysokości (...) zł netto miesięcznie. Jako posiadany majątek wykazał dom wielkości 90 m2 wartości (...), gospodarstwo rolne wielkości 19 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi i sprzętem rolniczym. Jako zobowiązania i stałe miesięczne wydatki skarżący wykazał spłatę kredytu w kwocie 1500 zł (razem... zł), spłatę zadłużenia u siostrzenicy, energię elektryczną (...) zł, telefon (...) zł, wodę (...) zł, szambo (...) zł, węgiel (...) zł, KRUS- (...) zł.

Zdaniem orzekającego, wniosek strony skarżącej zasługuje na uwzględnienie.

Przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy, zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą p.p.s.a. następuje w określonych przypadkach. W zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. W zakresie częściowym natomiast, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Intencją wnioskodawcy w niniejszej sprawie było uzyskanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Rozstrzygnięcie wniosku sprowadzało się więc do zbadania, czy strona wykazała, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Ubiegający się o taką pomoc winien, więc w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

W rozpatrywanej sprawie biorąc pod uwagę przede wszystkim fakt, że pozostaje sam w gospodarstwie domowym oraz wysokość miesięcznego dochodu i miesięcznych wydatków koniecznych uznano, że skarżący nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych i jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w żądanym zakresie zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 2 oraz art. 246 § 1 pkt 1, § 3 ustawy p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.