Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 904424

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 8 września 2011 r.
I SA/Ke 410/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Karyś-Adamczyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - Wydział I w składzie następującym: Referendarz sądowy WSA po rozpoznaniu w dniu 8 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącego o ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi S. F. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...). nr (...)1 w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych postanawia ustanowić dla S. F. radcę prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach.

Uzasadnienie faktyczne

Stanisław F.w sprawie ze skargi z dnia 25 lipca 2011 r. wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...). nr (...) w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych złożył w dniu 1 września 2011 r. (data nadania) sporządzony na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

W złożonym wniosku skarżący oświadcza, że sam pozostaje w gospodarstwie domowym. Utrzymuje się z dochodu uzyskiwanego z tytułu renty inwalidzkiej-emerytury w kwocie 1.780 zł miesięcznie. Jako posiadany majątek skarżący wykazuje nieruchomość wielkości 0,0975m2 oraz mieszkanie wielkości 36m2.

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej ustawą p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie natomiast z art. 245 § 1 - 3 ustawy p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy p.p.s.a.).

Mając na uwadze sytuację majątkową i rodzinną skarżącego, jak również jego wiek - 83lata oraz charakter niniejszej sprawy należało uznać, że S. F. uprawdopodobnił zasadność swojego wniosku, a sytuacja materialna i życiowa, w której się znajduje uzasadnia przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.