Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835525

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
I SA/Ke 407/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rojek.

Sędziowie WSA: Maria Grabowska, Mirosław Surma (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi H. S. na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności na rok 2006 oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.