Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 14 stycznia 2008 r.
I SA/Ke 393/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi H. K. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok. postanawia: przyznać od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach) na rzecz adwokat T. G. kwotę 369,55 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym kwotę 66 zł (sześćdziesiąt sześć złotych) podatku VAT.

Uzasadnienie faktyczne

H. K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok.

Postanowieniem z dnia (...) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uwzględniając wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy, zwolnił skarżącego od kosztów sądowych w całości i ustanowił dla niego adwokata.

Pełnomocnikiem w sprawie została wyznaczona adwokat T. G., której skarżący udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania go przed sądem administracyjnym i która reprezentowała skarżącego w postępowaniu przed sądem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z dnia 13 grudnia 2007 r. sygn. akt I SA/Ke 393/07 oddalił skargę.

W dniu 7 stycznia 2008 r. pełnomocnik skarżącego przedłożyła w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach opinię prawną o odmowie sporządzenia skargi kasacyjnej. W opinii podniosła, że analizując motywy, zastosowaną wykładnię i sposób rozumowania jakimi kierował się WSA przy wydawaniu wyroku, należało uznać go za zgodny z przepisami prawa.

Jednocześnie wniosła o przyznanie kosztów z tytułu sporządzenia przedmiotowej opinii prawnej oraz kwoty 7,10 zł tytułem niezbędnych, udokumentowanych wydatków związanych z korespondencją z klientem. Jako dowód poniesionych wydatków przedłożyła kserokopie dowodów nadania przesyłki poleconej z daty 26 listopada 2007 r., oraz 6 stycznia 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) adwokat wyznaczony w ramach prawa pomocy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), powoływane dalej jako rozporządzenie. W myśl § 18 ust. 1 pkt 2 lit. "b" rozporządzenia stawka przed sądem administracyjnym za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, nie mniej niż 120 zł. Zgodnie zaś z § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłatę zasądzaną na rzecz adwokata, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

W niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, a zatem należy do kategorii spraw określonych w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. "a" rozporządzenia. Na podstawie § 6 pkt 3 rozporządzenia wyniosła ona kwotę 600 zł. Pełnomocnik ustanowiony z urzędu sporządził, doręczył stronie oraz przedłożył Sądowi opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Wobec powyższego, na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit. "b" w zw. z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. "a" oraz w zw. z § 2 ust. 3 rozporządzenia Sąd ustalił wynagrodzenie w sprawie w kwocie 366 zł, w tym 66 zł podatku VAT.

Ponadto, na podstawie § 19 pkt 2 rozporządzenia Sąd przyznał pełnomocnikowi kwotę 3,55 zł z tytułu poniesienia udokumentowanych wydatków związanych z korespondencją ze skarżącym w związku z wydaniem opinii prawnej. Sąd nie przyznał natomiast kosztów korespondencji w tej samej kwocie, poniesionych przez pełnomocnika w listopadzie 2007 r. Pełnomocnik nie udokumentował tego wydatku, mimo jego poniesienia, przed zamknięciem rozprawy. Przedmiotem rozstrzygnięcia jest przyznanie opłaty za sporządzenia opinii i wydatków związanych z jej sporządzeniem, nie zaś ponowne, uzupełniające rozstrzygnięcie o kosztach pomocy ustanowionej z urzędu.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w części dyspozytywnej postanowienia.