Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749233

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 26 czerwca 2015 r.
I SA/Ke 361/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego wymaga spełnienia przez skarżącego warunków formalnych, które zostały dla skargi określone w przepisach prawa. Stosownie do art. 215 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. 2012.270 z późn. zm.) dalej "ustawa p.p.s.a.", w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Z kolei z art. 47 § 1 w zw. z art. 49 § 1 tej ustawy wynika, że do skargi należy dołączyć jej odpis. Braki formalne skargi skutkują, co do zasady, wezwaniem strony skarżącej o ich uzupełnienie.

A. B. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r., nie podając wartości przedmiotu zaskarżenia i nie załączając odpisu skargi.

W związku z tym skarżąca została wezwana do dokonania tych czynności w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało skarżącej prawidłowo doręczone 3 czerwca 2015 r.

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 10 czerwca 2015 r., skarżąca nie podała wartości przedmiotu zaskarżenia i nie złożyła odpisu skargi.

W związku z powyższym na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy p.p.s.a., zgodnie z którym sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.