Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 23 października 2007 r.
I SA/Ke 358/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rojek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 23 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.p. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy uznania zarzutu na prowadzone postępowanie egzekucyjne postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 27 sierpnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wydał postanowienie, którym odrzucił skargę wniesioną przez k.p. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy uznania zarzutu na prowadzone postępowanie egzekucyjne. Na rozstrzygnięcie to skarżący wniósł skargę kasacyjną, którą postanowieniem z dnia 17 września 2007 r. WSA w Kielcach odrzucił. Powyższe postanowienie zostało doręczone skarżącemu z pouczeniem o przysługującym mu prawie wniesienia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz o konieczności sporządzenia zażalenia przez adwokata, radcę prawnego albo doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych.

W terminie przewidzianym przepisem art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący złożył zażalenie sporządzone osobiście, nie zaś przez podmioty uprawnione do jego sporządzenia, wymienione w art. 194 § 4 cyt. ustawy, tj. adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał zażalenie za niedopuszczalne i na zasadzie art. 178 w związku z art. 197 § 2 cyt. wyżej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zażalenie odrzucił.