Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 10 września 2007 r.
I SA/Ke 328/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kuchta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 10 września 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi V T R Sp. Z o.o na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie określenia kwoty podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. Sp. Z o.o. w K. w dniu 27 czerwca 2007 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie określenia kwoty podatku od towarów i usług.

Pismami z dnia 18 lipca 2007 r., doręczonymi radcy prawnemu J. T. w dniu 7 sierpnia 2007 r. w sposób przewidziany art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej ustawą p.p.s.a, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał radcę prawnego J. T. do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej bądź jego uwierzytelnionego odpisu oraz uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszych wezwań pod rygorem odrzucenia skargi.

W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 14 sierpnia 2007 r., radca prawny J. T. nie uzupełnił wskazanego braku formalnego skargi i nie uiścił wpisu sądowego, a nastąpiło to po upływie zakreślonego terminu 7 dni tj. w dniu 17 sierpnia 2007 r., co wynika z dowodu przelewu kwoty 100 zł. pisma z dnia 17 sierpnia 2007 r. oraz stempla pocztowego na przesyłce poleconej nadanej w Urzędzie Poczty w W.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarga podlega również odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - p.p.s.a. jako wniesiona przez osobę nieuprawnioną, albowiem radca prawny J. T. w terminie do dnia 14 sierpnia 2007 r. nie złożył dokumentu pełnomocnictwa od A. Sp. Z o.o. w K.

Nieusunięcie braku formalnego skargi oraz nie uiszczenie wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni spowodowało odrzucenie skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).