Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 15 stycznia 2008 r.
I SA/Ke 321/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Mirosław Surma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 2004 r. postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącemu P.S. kwotę 1.458 zł (tysiąc czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) z tytułu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał pełnomocnika skarżącego - P.S. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 1.458 zł w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone adresatowi w dniu 20 lipca 2007 r.

W dniu 7 sierpnia 2007 r. skarżący uiścił wpis w kwocie 1.458 zł, a w dniu 10 sierpnia 2007 r. złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu. Postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2007 r. WSA w Kielcach odrzucił przedmiotowy wniosek. Następnie Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 23 października 2007 r. oddalił zażalenie na to postanowienie. Z kolei w dniu 31 sierpnia 2007 r. P.S. złożył do tut. Sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2007 r. WSA w Kielcach odmówił przywrócenia terminu, czego skarżący nie zakwestionował.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako ustawa p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie wpis od skargi skarżący P.S. uiścił w dniu 7 sierpnia 2007 r., czyli po terminie wyznaczonym do dokonania czynności upływającym w dniu 27 lipca 2007 r., przy czym wniosek o przywrócenie tego terminu został odrzucony prawomocnym postanowieniem WSA w Kielcach z dnia 21 sierpnia 2007 r.

Przepis art. 85 ustawy p.p.s.a., stanowi, że czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Zatem z uwagi na uchybienie 7- mio dniowego terminu, uiszczenie przez skarżącego wpisu należało uznać za bezskuteczne.

W świetle powyższego skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a., o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł w sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. "a" ustawy p.p.s.a.