Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884468

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
I SA/Ke 301/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kuchta.

Sędziowie WSA: Artur Adamiec, Mirosław Surma (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2012 r. na rozprawie sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej A. w O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2007 r. Sąd postanowił: na podstawie art. 111 § 2 p.p.s.a. połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt I SA/Ke 292/12, I SA/Ke 293/12, I SA/Ke 294/12, I SA/Ke 295/12, I SA/Ke 296/12, I SA/Ke 297/12, I SA/Ke 298/12, I SA/Ke 299/12, I SA/Ke 300/12, I SA/Ke 301/12, I SA/Ke 302/12, I SA/Ke 303/12 oraz rozstrzygnąć je pod sygnaturą I SA/Ke 292/12. (Oryginał postanowienia znajduje się w protokole rozprawy o sygn. akt I SA/Ke 292/12)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.