Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 16 maja 2007 r.
I SA/Ke 3/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rojek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowej postanawia: skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 27 lutego 2007 r. sygn. akt I SA/Ke 3/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zwolnił R. S. od uiszczenia wpisu sądowego od złożonej przez niego skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) znak: (...)ponad kwotę 50 zł, w pozostałym zakresie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oddalił.

W związku z powyższym, pismem z dnia 2 kwietnia 2007 r. WSA w Kielcach wezwał R. S. do uiszczenia wpisu w kwocie 50 zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 5 kwietnia 2007 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wpisu.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez sąd.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.