Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835436

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
I SA/Ke 297/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Adamiec (spr.).

Sędziowie WSA: Danuta Kuchta, Mirosław Surma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2015 r. na rozprawie sprawy ze skargi B. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2011 r. postanawia na podstawie art. 111 § 2 p.p.s.a. połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt od I SA/Ke 293/15 do I SA/Ke 297/15 i prowadzić je pod wspólną sygn. I SA/Ke 293/15.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.