Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 27 sierpnia 2007 r.
I SA/Ke 287/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rojek.

Sentencja

ISA/Ke 287/07 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2007 r. Wojewódzki Sqd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) nr. (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu cukru na rok 2006 postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

S. P. wezwany został do uiszczenia wpisu od skargi. Mimo upływu zakreślonego mu terminuj wezwanie doręczone dnia 6 VII 2007 r.) skarżący wpisu nie uiścił. Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 VIII 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.Nr. 153 poz. 1270 ze zm.) skarga podlega odrzuceniu, jeżeli nie został uiszczony od niej należny wpis. Mając zatem na uwadze treść cytowanego wyżej przepisu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł jak w sentencji.