Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 17 października 2007 r.
I SA/Ke 267/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska (spr.).

Sędziowie WSA: Ewa Rojek, Asesor Mirosław Surma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 17 października 2007 r. na rozprawie sprawy ze skargi M.Z. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia

1.

umorzyć postępowanie;

2.

przyznać adwokatowi k.k. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach zwrot kosztów pomocy prawnej ustanowionej z urzędu w kwocie 257,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem złotych) oraz 52,80 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) tytułem podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) znak: (...) Dyrektor Izby Skarbowej po rozpoznaniu zażalenia M.Z. na postanowienie organu egzekucyjnego - Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział z dnia (...). znak: (...) w sprawie zarzutów M.Z. na postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułów wykonawczych z dnia (...) Nr (...) wystawionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Inspektorat na należności z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za okres od (...) do (...), uchylił w całości postanowienie organu egzekucyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

W uzasadnieniu orzeczenia organ wskazał, że M.Z. pismem z dnia (...) złożył zarzuty na postępowanie egzekucyjne, prowadzone przez Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział dotyczące istnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od (...)do (....), objętych tytułami wykonawczymi z dnia (...) Nr (...) wystawionymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział Inspektorat. Postanowieniem z dnia (...) znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Inspektorat będący wierzycielem w przedmiotowej sprawie odmówił uznania zasadności zarzutów. Po uzyskaniu stanowiska wierzyciela organ egzekucyjny - Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych postanowieniem z dnia (...) odrzucił wniesione zarzuty. Organ II instancji uchylając postanowienie organu I instancji uznał, że zaskarżone postanowienie zostało wydane na postawie stanowiska wierzyciela, nie spełniającego wymogu formalnego, wynikającego z art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) cyt. dalej jako k.p.a.

Zgodnie z powyższym przepisem postanowienie wydane przez organ administracji publicznej powinno zawierać m in. podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania. Natomiast przedmiotowe orzeczenie zostało podpisane przez osobę, z której pieczęci nie wynika, aby posiadała uprawnienia do występowania w imieniu wierzyciela - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Inspektorat. Zawierało więc ono istotną wadę formalną. Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że organ I instancji winien wezwać wierzyciela do usunięcia powyższego uchybienia oraz uzupełnienia stanowiska o wypowiedź w sprawie nowych argumentów strony podniesionych w zażaleniu.

M.Z. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na powyższą decyzję. W uzasadnieniu skargi podniósł, że nie rozumie treści zaskarżonego postanowienia, tak samo jak i innych pism kierowanych do niego przez organy prowadzące postępowanie. W jego ocenie uchylenie orzeczenia organu I instancji przez Dyrektora Izby Skarbowej i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia temu organowi jest postanowieniem o wszczęcie ponownego postępowania. Jest to działanie niezgodne z prawem a przedmiotowe postanowienia nieważne.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej podtrzymał argumenty zawarte w zaskarżonej decyzji. Podniósł, że bezzasadne jest twierdzenie skarżącego, iż zaskarżonym postanowieniem wszczęto ponowne postępowanie. Uchylenie orzeczenia organu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia ma na celu zapewnienie przez organ II instancji, pełnej ochrony praw strony w postępowaniu i prawidłowe wyjaśnienie wszystkich argumentów przez nią podniesionych.

Po wniesieniu skargi Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach nadesłał do Sądu pismo z dnia (...) załączając do niego postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) znak (...), utrzymujące w mocy orzeczenie Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) znak: (...) którym organ umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułów wykonawczych z dnia (...) Nr (...) wystawionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat na należności z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za okres od (...) do grudnia (...). W uzasadnieniu orzeczenia organ II instancji wskazał, że w związku z uznaniem przez wierzyciela Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat, postanowieniem z dnia (...) znak (...), zarzutu dotyczącego nieistnienia egzekwowanego obowiązku na podstawie tytułów wykonawczych z dnia (...) organ egzekucyjny - Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych postanowieniem z dnia (...) Nr (...) prawidłowo umorzył postępowanie egzekucyjne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przedmiotem skargi złożonej przez M. Z. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach jest kasacyjne postanowienie z dnia (...) znak (...) Dyrektora Izby Skarbowej, którym uchylił w całości postanowienie organu egzekucyjnego, wydane w sprawie zarzutów M.Z. na postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułów wykonawczych z dnia (...) Nr (...) wystawionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Inspektorat na należności z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za okres od (...) do (...). Jak wynika z treści przedłożonego postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) znak: (...) organ egzekucyjny rozpatrując ponownie sprawę, uwzględnił stanowisko wierzyciela i umorzył postępowanie egzekucyjne w stosunku do M.Z. Umorzenie postępowania polega na jego przerwaniu, uchyleniu wszystkich jego czynności oraz orzeczeniu o dalszym jego nieprowadzeniu. (por. W.Chróścielewski-glosa do wyroku NSA z dnia 23 listopada 1995 r. SA/Kr 95/95 Palestra 1997 z 3-4 s 256, wyrok NSA z 16 września 2004 r. GSK774/04 niepub., B. Dauter, B.Gruszczyński, A. Kabat" M. Niezgódka Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Zakamycze 2006 wyd II)

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie staje się bezprzedmiotowe. Przez określenie "stało się" należy rozumieć ujawnienie się przyczyny nieistniejącej w dacie wniesienia skargi, która wystąpiła dopiero w toku rozpoznania sprawy. Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych z dnia (...) Nr (...) oznacza, że upadły wydane w toku tego postępowania rozstrzygnięcia, w tym zaskarżone postanowienie kasacyjne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) znak (...), a zatem przestał istnieć przedmiot sprawy.

Z powyższych względów na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji.

Stosownie do § 19 w zw. z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) Sad ustalił wynagrodzenie w przedmiotowej sprawie tytułu nieopłaconej pomocy prawnej w kwocie (...) zł oraz kwotę (...) zł tytułem podatku od towarów i usług.