Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 28 lutego 2007 r.
I SA/Ke 25/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Mirosław Surma.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu oprocentowania nadpłaty postanawia

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącemu uiszczony wpis w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie faktyczne

Skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego wymaga spełnienia przez skarżącego warunków formalnych, które zostały dla skargi określone w przepisach prawa, oraz opłacenia prawem przewidzianych opłat sądowych.

Z treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą p.p.s.a., wynika, że Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie uiszczono należnej opłaty. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis. Brak uiszczenia wpisu przy wniesieniu pisma skutkuje, co do zasady, wezwaniem strony skarżącej o dokonanie wpisu w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania.

Skarżący W. K. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu oprocentowania nadpłaty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 108 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 29 stycznia 2007 r. W dniu 5 lutego 2007 r. skarżący uiścił tytułem wpisu kwotę 100 zł.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Skarżący W. K. nie uiścił całego należnego wpisu, do którego uiszczenia został prawidłowo wezwany.

Z podniesionych względów należało na podstawie art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a. orzec jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu w kwocie 100 zł orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. "a" ustawy p.p.s.a.