Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897885

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 26 maja 2011 r.
I SA/Ke 217/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kuchta.

Sędziowie WSA: Maria Grabowska, Mirosław Surma (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi K. M. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...). nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od należności składkowych postanawia

1. odroczyć rozprawę z uwagi na brak potwierdzenia zawiadomienia od k.m.,

2. wyznaczyć z urzędu nowy termin rozprawy, o którym zawiadomić skarżącego i pełnomocnika organu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.