I SA/Ke 169/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3020479

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 r. I SA/Ke 169/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Grabowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu 24 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z (...) (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

R. S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z (...) (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od tego pisma, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżący odebrał wezwanie 25 maja 2020 r. Nie uiścił wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego wymaga spełnienia przez skarżącego warunków formalnych, które zostały dla skargi określone w przepisach prawa oraz opłacenia prawem przewidzianych opłat sądowych. Z treści art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a." wynika, że sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie uiszczono należnej opłaty. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis. Brak uiszczenia wpisu przy wniesieniu skargi skutkuje, co do zasady, wezwaniem strony skarżącej o dokonanie wpisu.

Termin do uiszczenia wpisu w niniejszej sprawie upływał 1 czerwca 2020 r. Pomimo wezwania, skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę gdy pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis. W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.