Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506205

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 19 czerwca 2018 r.
I SA/Ke 151/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 19 czerwca 2018 r. Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Agnieszka Karyś-Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi H. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia zwolnić H. K.od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z 18 kwietnia 2018 r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania H. K. złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

W złożonym wniosku skarżący wskazał, że sam pozostaje w gospodarstwie domowym. Jako posiadany majątek wskazał dom wielkości 70 m2 oraz nieruchomość rolną wielkości 47a (bez tytułu własności). Wskazał, że utrzymuje się z emerytury w kwocie 770 zł netto miesięcznie. Jako zobowiązania i stałe miesięczne wydatki wskazał leki, opłat, rachunki bieżące.

Zdaniem orzekającego, wniosek strony skarżącej zasługuje na uwzględnienie.

Na gruncie obowiązujących przepisów postępowań sądowych obowiązuje zasada, według której koszty sądowe pokrywa strona dochodząca swych roszczeń. Regulacje postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie się o przyznanie tzw. prawa pomocy.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) zwanej dalej ustawą p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Instytucja przyznania prawa pomocy przysługuje osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie całkowitym) bądź osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (prawo pomocy w zakresie częściowym).

Ubiegający się o taką pomoc winien, więc w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

Analiza złożonego przez skarżącego wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych wykazała, że wniosek ten zasługuje na uwzględnienie.

Biorąc bowiem pod uwagę sytuację finansową skarżącego, przede wszystkim fakt, że sam pozostaje w gospodarstwie domowym, samodzielnie ponosi koszty związane z utrzymaniem domu, a utrzymuje się jedynie dochodu z emerytury w kwocie 770 zł miesięcznie należało stwierdzić, że wykazał należycie, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i 2 pkt 7 ustawy p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.