I SA/Ke 13/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112048

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 stycznia 2021 r. I SA/Ke 13/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kuchta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu 22 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (Dyrektor) decyzją z dnia (...) nr (...) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego nr (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.

Decyzja Dyrektora, wraz z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, została doręczona E.K. w dniu 24 listopada 2020 r., co strona potwierdziła własnoręcznym podpisem (k. 16v akt administracyjnych). W dniu 30 grudnia 2020 r. (data stempla pocztowego k. 25 akt sądowych) E.K. złożyła, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, skargę na decyzję Dyrektora.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), dalej: "p.p.s.a.", skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Z kolei zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W przedmiotowej sprawie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego zaczął biec dla E.K. od dnia 25 listopada 2020 r. i upływał 24 grudnia 2020 r. Skarga została wniesiona 30 grudnia 2020 r., a zatem po upływie terminu do jej wniesienia.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzekł jak sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.