Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2979029

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 19 maja 2020 r.
I SA/Go 711/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.A. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wglądu w dokumenty wyłączone z akt postępowania postanawia: zwrócić ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skarżącemu, na jego koszt, kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem uiszczonego po terminie wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 10 grudnia 2019 r. sygn. akt I SA/Go 711/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp., na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", odrzucił skargę M.A. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) września 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wglądu w dokumenty wyłączone z akt postępowania.

W dniu 23 grudnia 2019 r. skarżący wniósł zażalenie na ww. postanowienie wskazując na przedwczesne odrzucenie skargi gdyż nie został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu sądowego.

Z kolei w dniu 27 grudnia 2019 r. skarżący uiścił na konto tutejszego Sądu wpłatę w kwocie 100 złotych w tytule przelewu wskazując: "SA/Go 711/19" (polecenie przelewu k. 31 akt sądowych).

Wniesione przez skarżącego zażalenie na ww. postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r. zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu administracyjnego z dnia 14 lutego 2020 r. sygn. akt I FZ 9/20.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 225 p.p.s.a. opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W rozpoznawanej sprawie skarżący w dniu 27 grudnia 2019 r. uiścił na konto tutejszego Sądu wpłatę w kwocie 100 złotych w tytule przelewu wskazując: "SA/Go 711/19".

Zaznaczyć należy, że w dacie dokonania przez skarżącego ww. wpłaty skarżący, w zażaleniu z dnia (...) grudnia 2019 r., kwestionował postanowienie tutejszego Sądu z dnia 10 grudnia 2019 r. sygn. akt I SA/Go 711/19 o odrzuceniu skargi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., podnosząc, iż odrzucono ją przedwcześnie bowiem, w ocenie skarżącego, nie został on prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu sądowego.

Mając zatem na uwadze, że zgodnie z treścią § 4 art. 220 p.p.s.a. zażalenie wniesione na zarządzenie przewodniczącego o pozostawieniu pisma bez rozpoznania lub na postanowienie sądu o odrzuceniu środków prawnych wymienionych w § 3, wolne jest od wpisu oraz argumentację skarżącego przedstawioną w zażaleniu z dnia (...) grudnia 2019 r. Sąd przyjął, że uiszczona przez skarżącego w dniu 27 grudnia 2019 r. wpłata w kwocie 100 zł stanowi w istocie wpis od skargi.

Postanowieniem z dnia 14 lutego 2020 r. sygn. akt I FZ 9/20 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego na postanowienie tutejszego Sądu z dnia 10 grudnia 2019 r.

W tej sytuacji uiszczony przez skarżącego po terminie wpis sądowy od skargi w kwocie 100 zł uznać należy za opłatę nienależną, którą stosownie do art. 225 p.p.s.a. należy zwrócić stronie z urzędu na jej koszt.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 225 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.