Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
I SA/Go 607/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jacek Niedzielski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Niedzielski Po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi FS Spółka z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług postanawia 1. umorzyć postępowanie 2. zwrócić skarżącej cały uiszczony wpis

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 2 grudnia 2004 r. FS Spółka z o.o. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) listopada 2004 r. nr (...).

Zarządzeniem przewodniczącego z dnia 27 grudnia 2004 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100,00 zł. Wpis został uiszczony w zakreślonym terminie.

Pismem z dnia 6 marca 2006 r. skarżąca cofnęła skargę i wniosła o umorzenie postępowania w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

W myśl przepisu art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie to wiąże sąd, chyba że zmierza ono do obejściaprawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W niniejszej sprawie Sąd na podstawie całokształtu okoliczności sprawy nie stwierdził, aby wystąpiły przesłanki do uznania cofnięcia skargi za niedopuszczalne i w tej sytuacji przyjął, iż skarżący cofnął skargę ze skutkiem prawnym.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie powołanego wyżej przepisu oraz art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. umorzył postępowanie a na podstawie art. 232 § 1 pkt 1a p.p.s.a. postanowił zwrócić skarżącej spółce cały uiszczony wpis. Wprawdzie cytowany przepis nakazuje zwrot całego uiszczonego wpisu od skargi cofniętej przed wysłaniem jej odpisu organowi, którego działanie zaskarżono a w mniejszej sprawie Sąd nie doręczał organowi odpisu skargi, ponieważ została ona złożona za pośrednictwem tegoż organu. Jednakże taka sytuacja także powoduje obowiązek Sądu dokonania zwrotu stronie całego uiszczonego przez nią wpisu.