Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2451051

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 15 lutego 2018 r.
I SA/Go 487/17
Obowiązek wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie w ramach danego konkursu starannego i odpowiadającego założeniom danego programu operacyjnego przygotowania dokumentacji konkursowej.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska (spr.).

Sędziowie WSA: Krystyna Skowrońska-Pastuszko, Dariusz Skupień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2018 r. na rozprawie sprawy ze skargi Gminy na informację Zarządu Województwa z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy" oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Gmina, reprezentowana przez radcę prawnego, wniosła skargę na informację Samorządu Województwa działającego w imieniu Zarządu Województwa z dnia (...) października 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy".

Powyższa skarga została wywiedziona na tle następującego stanu faktycznego sprawy.

Wnioskiem z dnia (...) stycznia 2017 r., Gmina wystąpiła do Samorządu Województwa o przyznanie pomocy finansowej w kwocie 1.810.347,00 zł na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie gminy w miejscowościach (...) oraz budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w miejscowościach: (...).

Pismem z dnia (...) czerwca 2017 r. organ poinformował skarżącą, że ww. wniosek zawiera braki. Wskazał jednocześnie jakie stwierdzono uchybienia, w tym m.in., że odnośnie Sekcji III wniosku: Punkt 2.2 należy w sposób zwięzły i mierzalny określić cel jaki stawia sobie Wnioskodawca przystępując do realizacji operacji a w Punkcie 3 należy poprawnie wpisać miejsce realizacji operacji. Numery działek i obrębów nie są spójne z pozostałymi dokumentami. Należy doprowadzić do zgodności. Odnośnie zaś sieci wodociągowej organ wskazał, że należy dostarczyć m.in.: dokumenty potwierdzające ważność decyzji nr (...) o udzieleniu pozwolenia na budowę wydanej w dniu (...).06.2005 r. oraz decyzje o pozwoleniu na budowę dla działek: nr (...).

W wezwaniu tym organ pouczył skarżącą o treści § 14 ust. 3 i 4 i § 16 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182 z późn. zm.) - powoływanego dalej jako "rozporządzenia z dnia 14 lipca 2016 r."

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżąca, w ramach potwierdzenia ważności decyzji nr (...) nadesłała kopię dziennika budowy nr (...) wydanego w dniu (...) lipca 2007 r. oraz kopię decyzji podziałowej dla działki nr (...). Jednocześnie w piśmie z dnia (...) lipca 2017 r. (data wpływu do organu 5 lipca 2017 r.) wyjaśniła, że dla pozostałych działek kopie decyzji zostaną dostarczone w kolejnych uzupełnieniach. Działka nr (...) nie jest objęta pozwoleniem na budowę (decyzja nr (...) z dnia (...).06.2005 r.). Na ww. działce planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Odnośnie zaś Sekcji III wniosku skarżąca wskazała, że rozbieżności w numeracji, wykazane pomiędzy Sekcją III.3 WOPP a pierwszą strona kosztorysów inwestorskich, wynikają z omyłek kosztorysanta oraz, że za poprawne należy przyjąć dane we WOPP, co znajdzie potwierdzenie w dokumentacji technicznej, przekazywanej w ramach niniejszych uzupełnień.

W piśmie z dnia (...) lipca 2017 r. organ po raz kolejny poinformował skarżącą, że złożony przez nią wniosek zawiera braki. Jednocześnie wyliczył uchybienia jakie stwierdzono w wyniku ponownej weryfikacji wniosku, w tym m.in., że odnośnie Sekcji III wniosku: Punkt 3 - należy poprawnie wpisać miejsce realizacji operacji. Zaznaczył, że numery działek i obrębów nie są spójne z pozostałymi dokumentami oraz, że należy doprowadzić do zgodności. Jeżeli zaś różnice wynikają z błędów na pierwszych stronach kosztorysów inwestorskich należy dostarczyć je sporządzone poprawnie. Odnośnie sieci wodociągowej m. (...) organ wskazał, że należy dostarczyć dokumenty potwierdzające ważność decyzji nr (...) wydanej w dniu 21 czerwca 2005 r. Zaznaczył, że na podstawie dostarczonego dziennika budowy nie idzie zweryfikować ciągłości ważności decyzji. Wskazał także, że należy dostarczyć decyzje pozwolenia na budowę dla działek: nr (...).

W wezwaniu tym organ ponownie pouczył skarżącą o treści § 14 ust. 3 i 4 i § 16 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżąca jako dokumenty potwierdzające ważność decyzji nr (...) nadesłała protokoły odbioru robót (z dnia (...) czerwca 2011 r. i (...) lipca 2014 r.), kopie dziennika budowy nr (...) (7 stron), kopię decyzji Starosty z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...), kopię wniosku o sprostowanie oczywistych omyłek w decyzji (...) wraz z załącznikami, tj. (kopią strony z rejestru pomiarowo-klasyfikacyjnego z 1980 r., kopią strony z projektu budowlanego z wykazem działek na trasie inwestycji, kopię rysunku projektu budowlanego na mapie założonej w 2001 r. oraz kipię mapy zasadniczej z 1978 r.

Pismem z dnia (...) sierpnia 2017 r. Samorząd Województwa zwrócił się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zajęcie stanowiska w sprawie potwierdzenia ważności decyzji nr (...) o udzieleniu pozwolenia na budowę. Wskazał, że na potwierdzenie ważności ww. decyzji gmina załączyła kopie stron z dziennika budowy nr (...). Z wpisów dokonanych przez kierownika budowy wynika, iż przerwa między wpisem dokonanym w czerwcu 2011 r. a lipcem 2014 r. jest dłuższa niż 3 lata. W związku z tym organ poprosił o zajęcie stanowiska czy decyzja nr (...) jest decyzją ważną czy też utraciła swoją ważność.

Pismo to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, zgodnie z właściwością, przekazał Staroście.

W odpowiedzi na powyższe, w piśmie z dnia (...) września 2017 r. Starosta Międzyrzecki wskazał, że zgodnie z zapisami dokonanymi w przedłożonej kopii dziennika budowy dokonanymi przez Z.M. pełniącego funkcje kierownika budowy, nastąpiła przerwa na okres dłuższy niż został on określony w art. 37 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. Przerwa ta nastąpiła w okresie między wpisem datowanym 07.2011 r. a wpisem następnym datowanym 07.2014 r. (strona 7 dziennika budowy). Wyjaśnił, że zapisy zawarte w dzienniku budowy nie zawierają pełnej daty dokonania wpisu tj. dzień-miesiąc-rok, a określone zostały poprzez określenie numeryczne tzn. "06.2011" i "07.2014", co interpretować należy jako "czerwiec 2011" i "lipiec 2014" roku. Starosta podkreślił, że w czasie, w którym dokonano zapisów termin ważności decyzji o pozwoleniu na budowę określał przepis art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zgodnie z którym ". Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stalą się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata....". Starosta wskazał, że przyjmując wariant, że wpis mógł być dokonany w dniu 30 czerwca 2011 r. i wyszczególnione powyżej przepisy to okres ważności 3 lat upływa z dniem 30 czerwca 2014 r. Podsumowując powyższe stwierdził, że decyzja nr (...) straciła ważność i wygasła z mocy prawa.

Pismem z dnia (...) października 2017 r. Samorząd Województwa, działający w imieniu Zarządu Województwa, odmówił skarżącej przyznania pomocy na realizację operacji "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy". Organ wyjaśnił, że wnioskodawca, zgodnie z § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. dwukrotnie został wezwany do usunięcia braków w złożonym wniosku o przyznanie pomocy. W wymaganym terminie, tj. do dnia 1 sierpnia 2017 r. nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów i nie usunął braków tj.: nie dostarczono: dokumentów potwierdzających ważność decyzji nr (...) wydanej w dniu (...).06.2005 r. (pozwolenie na budowę), decyzji pozwolenia na budowę dla działek nr (...), decyzji o pozwoleniu na budowę dla działki nr (...). Nie poprawiono sekcji III wniosku - miejsce realizacji operacji.

Na powyższą informację gmina wniosła skargę zarzucając jej naruszenie:

1. art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "ustawa z dnia 20 lutego 2015 r." w zw. z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: u.p.b.) poprzez błędną wykładnię przepisu art. 37 ust. 1 u.p.b. polegającą na przyjęciu, iż przepis ten nie wymaga wydania odrębnej decyzji, której celem jest potwierdzenie zaistnienia wynikających z niego skutków prawnych, a w konsekwencji nieznajdujące oparcia obowiązujących przepisach prawa przyjęcie przez Samorząd Województwa, że decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę - w odniesieniu do której nie wydano decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na budowę - wygasła i nie może tym samym rzekomo stanowić dokumentu, o którym mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r., niezbędnego do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy;

2. art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. w zw. z art. 34 ust. 4 u.p.b. poprzez błędną wykładnię przepisu art. 34 ust. 4 u.p.b. przejawiającą się uznaniem, że decyzja Starosty z dnia (...) czerwca 2005 r. nr (...) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu skarżącej pozwolenia na budowę nie obejmuje działek nr (...), a decyzja Starosty z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nie obejmuje działki nr (...), podczas gdy z zatwierdzonych przez organ w pozwoleniu na budowę projektów budowlanych wynika jednoznacznie przebieg inwestycji liniowych przez wspomniane działki ewidencyjne nie ujęte z powodu oczywistej omyłki w sentencji decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, co stanowiło konsekwencję niezasadnego przyjęcia przez Samorząd Województwa w niniejszej sprawie, że wyłącznie sentencja decyzji wydanej w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę określa teren, na którym realizowane jest zamierzenie inwestycyjne, podczas gdy istota pozwolenia na budowę wiąże się z zatwierdzeniem projektu budowlanego, a treść zatwierdzonego projektu budowlanego przesądza o treści udzielonego inwestorowi pozwolenia na budowę i kształcie projektowanej inwestycji;

3. § 14 ust. 1-5 w związku z § 4 oraz § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 14 lipca 2016 r. poprzez błędną wykładnię przepisów tego rozporządzenia, a w konsekwencji ich błędne zastosowanie i nieprawidłowe dwukrotne wezwanie skarżącej do usunięcia rzekomych braków wniosku o przyznanie pomocy oraz dołączonych dokumentów, będące wynikiem ich błędnej, a zarazem niewyczerpującej oceny przejawiające się w szczególności nieprecyzyjnym i ogólnikowym wskazaniem przez Samorząd Województwa zaistnienia rzekomych rozbieżności pomiędzy pkt 3 sekcja III wniosku o przyznanie pomocy, a załączonymi do niego dokumentami pomimo, iż rozbieżność taka nie występowała, a Gmina złożyła wszystkie dokumenty niezbędne dla ustalenia spełniania przez operację skarżącej warunków przyznania pomocy, w tym zawierające dane niezbędne do przyznania pomocy;

4. art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz wzajemne zasady zgodności poprzez brak jego zastosowania pomimo, iż przepis ten jednoznacznie stanowi o możliwości wprowadzania korekt i poprawiania dokumentów uzupełniających wnioski o przyznanie pomocy składane przez beneficjentów środków rozwoju obszarów wiejskich, w dowolnym czasie po ich złożeniu w przypadku stwierdzenia oczywistych błędów, uznanych przez właściwy organ na podstawie ogólnej oceny danego przypadku o ile beneficjent działał w dobrej wierze, w sytuacji gdy nie zachodziła rozbieżność pomiędzy pkt 3 sekcją III wniosku o przyznanie pomocy skarżącej, a złożonymi dokumentami, a rozbieżność pomiędzy częścią graficzną, a tekstową obu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę stanowiła co najwyżej błąd oczywisty, który niewątpliwie mógł być bezpośrednio zidentyfikowany przez Samorząd Województwa w wyniku sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach uzupełniających wniosek o przyznanie pomocy, składanych przez skarżącą działającą w dobrej wierze, w szczególności zawartych w zatwierdzonych projektach budowlanych, mapach i wykazie działek objętych operacją, a tym samym nie stanowił braku, którego nieuzupełnienie może być podstawą ewentualnej odmowy przyznania pomocy wynikającej z § 14 ust. 5 rozporządzenia 14 lipca 2016 r.;

5. art. 14 ust. 1 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r., poprzez brak zastosowania przepisu art. 14 ust. 1 tej ustawy i zaniechanie przyznania pomocy Gminie pomimo spełnienia wszystkich warunków do jej przyznania, w tym w szczególności pomimo usunięcia w terminie wszystkich braków wniosku o przyznanie pomocy, określonych w wezwaniach wystosowanych na podstawie § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 14 lipca 2016 r. i przedłożenia przez Gminę wszystkich dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy;

6. art. 35 ust. 1 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. oraz w zw. z § 14 ust. 5 rozporządzenia z dnia 14 lipca 2016 r. poprzez zastosowanie powyższych przepisów w niniejszej sprawie i odmowę przyznania pomocy Gminie pomimo spełnienia wszystkich warunków do jej przyznania, w tym w szczególności pomimo usunięcia w terminie braków wniosku o przyznanie pomocy określonych w wezwaniach, o którym mowa w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 14 lipca 2016 r. i przedłożenia przez Gminę wszystkich dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy.

Wobec podniesionych zarzutów skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej czynności Samorządu Województwa i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie od organu na jej rzecz kosztów postępowania sądowego według norm przypisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Do skargi załączono z odpis pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2017 r., kopię postanowienia Starosty z dnia (...) listopada 2017 r., znak: (...), kopię wniosku o przyznanie pomocy z dnia (...) stycznia 2017 r., korekty wniosku o przyznanie pomocy z dnia (...) lipca 2017 r. oraz korekty wniosku z dnia (...) sierpnia 2017 r. wraz z załącznikami przywołanymi w uzasadnieniu skargi.

Wśród dokumentów przedłożonych przez skarżącą mających stanowić korektę wniosku z dnia (...) sierpnia 2017 r. skarżąca zamieściła protokół odbioru przyłącza wodociągowego z dnia (...) maja 2012 r.

W odpowiedzi na skargę Zarząd Województwa wniósł o jej oddalenie. Organ podniósł, że był zobowiązany w zakresie weryfikacji wniosku skarżącej stosować na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. odpowiednio przepis art. 27 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy. Wskazał również na pkt VI.4 instrukcji wypełniania wniosku, następnie stwierdził, że w świetle cytowanych wyżej przepisów nie tylko posiadał uprawnienie do wezwania skarżącej do uzupełnienia wniosku w celu wykazania, że pozwolenie na budowę jest "aktualne", ale na mocy zapisów instrukcji miał taki obowiązek. Organ zaznaczył, że gdy stwierdził, iż pozwolenie zostało wydane wcześniej niż 3 lata od daty złożenia wniosku, był zobowiązany do wezwania skarżącej do wykazania, że pozwolenie nie utraciło swojej ważności.

Organ podkreślił, że z załączonych do drugich uzupełnień dokumentów w szczególności protokołów nie wynikało, że budowa nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata, to jest czerwiec 2011 r. do lipiec 2014 r., albowiem do swojego pisma skarżąca załączyła w zakresie tych dat jedynie protokół z dnia (...) czerwca 2011 r. i protokół z dnia (...) lipca 2014 r. (do pisma nie został załączony protokół z dnia (...) maja 2012 r.,). Wskazał również, że daty oznaczonych wyżej protokołów (protokół z dnia (...) czerwca 2011 r. i protokół z dnia (...) lipca 2014 r.) pokrywały się z dokonanymi przez kierownika budowy wpisami w dzienniku budowy - czerwiec 2011 r. - lipiec 2014 r.

Organ wyjaśnił, iż wobec niewykazania przez skarżącą, że pozwolenie na budowę nie wygasło, na podstawie art. 27 ust. 2 w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r., już na tym etapie postępowania mógł odmówić skarżącej przyznania pomocy. Niemniej jednak z ostrożności wystąpił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zajęcia stanowiska w zakresie "ważności" pozwolenia na budowę.

W zakresie mocy dowodowej uzyskanego w ten sposób dokumentu organ wyjaśnił, iż był on dokumentem dodatkowym, albowiem w związku z niewykazaniem przez skarżącą, że pozwolenie na budowę nie wygasło, mógł odmówić przyznania pomocy bez ubiegania się o ten dokument.

Organ zauważył, iż skarżąca pomija w skardze fakt, że protokół z dnia (...) maja 2012 r. nie został załączony do składanych przez nią uzupełnień. Wskazał również, że dopiero po otrzymaniu informacji Samorządu Województwa skarżąca wykonała wiele czynności, aby wykazać, iż pozwolenie na budowę nie wygasło.

W piśmie procesowym z dnia (...) stycznia 2018 r. skarżąca wskazała, iż stanowisko organu, co do braku przedłożenia kopii protokołu odbioru robót z dnia (...) maja 2012 r. w ramach drugiej korekty wniosku jest całkowicie niezrozumiałe i jako takie nie zasługuje na uwzględnienie. Podkreśliła, że na wezwanie organu drugie uzupełnienie wniosku zostało dokonane w dniu 1 sierpnia 2017 r. osobiście przez pracownika Urzędu Gminy, działającego w obecności Wójta Gminy, bezpośrednio w biurze podawczym Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa. Uzupełnienie wniosku obejmowało m.in. kopie czterech protokołów odbioru robót (przyłączy wodociągowych w miejscowości (...)), w tym obejmowało kopię protokołu z dnia (...) maja 2012 r.

Podkreśliła, że złożenie (...) sierpnia 2017 r. powtórnych uzupełnień wniosku o przyznanie pomocy w biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa zostało poprzedzone spotkaniem w tym dniu z k.k. - Kierownikiem Wydziału Wdrażania Programów i Sprawozdawczości UMW oraz I.D. - pracownikiem UMW, na którym Wójt Gminy W.G. wyjaśniał przyczynę braku wpisu z dnia (...) maja 2012 r. w dzienniku budowy Nr (...) i wskazał, że w ramach uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy w zakresie dokumentów potwierdzających, że decyzja Starosty z dnia (...) czerwca 2005 r. nr (...) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę "nie wygasła"- przedłożone zostają m.in. kopie protokołów odbioru przyłączy wodociągowych. Oryginały wszystkich czterech protokołów odbioru robót, w tym protokołu z dnia (...) maja 2012 r., zostały tego samego dnia skopiowane na miejscu w biurze podawczym Departamentu PROW UMW i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wójta Gminy, a następnie dołączone do segregatora z uzupełnieniami złożonego w biurze podawczym Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

W piśmie procesowym z dnia (...) lutego 2018 r. organ podtrzymał stanowisko przedstawione w odpowiedzi na skargę. Nadto zwrócił uwagę, że pismo skarżącej dotyczące drugich uzupełnień oznaczone jest datą (...) lipca 2017 r. oraz, że kserokopie 3 protokołów dostarczonych z tym pismem do Departamentu PROW zostały poświadczone przez Wójta Gminy za zgodność z oryginałem również w dniu (...) lipca 2017 r. Zatem nie mogło być tak jak twierdzą w oświadczeniach przedstawiciele skarżącej, iż protokoły te (w tym również protokół niedostarczony do Departamentu PROW z dnia (...) maja 2012 r.), zostały skopiowane w dniu (...) sierpnia 2017 r. w biurze podawczym Departamentu PROW i poświadczone za zgodność z oryginałem w tym dniu przez Wójta. Organ stwierdził, że oświadczeń skarżącej nie można uznać za wiarygodne, w szczególności w zakresie tego, że z protokołu z dnia (...) maja 2012 r. została wykonana w dniu (...) sierpnia 2017 r. w Departamencie PROW kopia, która została poświadczona przez Wójta w tym dniu, za zgodność z oryginałem i złożona do akt sprawy. Organ zauważył również, iż skarżąca w piśmie z dnia (...) lipca 2017 r. nie wskazała, że załączyła do niego protokół z dnia (...) maja 2012 r. Nadto nie przedłożyła do akt niniejszej sprawy tego protokołu z prezentatą Departamentu PROW. Zatem, zdaniem organu, skarżąca nie wykazała, że na dzień odmowy przyznania pomocy Samorząd Województwa dysponował tym protokołem.

Do niniejszego pisma organ załączył oświadczenia k.k. oraz I.D. na okoliczność spotkania z Wójtem Gminy, które odbyło się w dniu (...) sierpnia 2018 r.

Podczas rozprawy przeprowadzonej w dniu 15 lutego 2018 r. pełnomocnik skarżącej wskazał, że Gmina nie sporządziła kopii dokumentów złożonych w dniu 1 sierpnia 2017 r. oraz, że nie dysponuje dokumentem potwierdzającym złożenie protokołu odbioru robót z (...) maja 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie wyjaśnić należy, że zgodnie z treścią art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2188), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym zasadą jest, że kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", określony został przez ustawodawcę katalog spraw, w których działalność administracji publicznej poddana została kontroli sądowej, przy czym zgodnie z art. 3 § 3 p.p.s.a., sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach.

Przedmiotem kontroli Sądu w rozpoznawanej sprawie była informacja Samorządu Województwa, działającego w imieniu Zarządu Województwa, z dnia (...) października 2017 r. o odmowie przyznania pomocy na realizację operacji "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy", o którą ubiegała się Gmina we wniosku o przyznanie pomocy na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020.

W niniejszej sprawie znajdują zatem zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodnościekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 35 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, pkt 4, 5, 6 lit. d, pkt 7, 13 i 14, podmiot właściwy w sprawie o przyznanie pomocy informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyn odmowy (pkt1). W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.

Z kolei po myśli art. 53 § 2 p.p.s.a. jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca wniosła skargę na informację Zarządu Województwa z dnia (...) października 2017 r. z zachowaniem wymogów formalnych przewidzianych w ww. przepisach.

Przechodząc do oceny legalności zaskarżonego aktu wskazać należy, że postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy jest postępowaniem konkursowym. Zatem aplikujące o pomoc finansową podmioty muszą spełnić wszelkie określone przepisami prawa i procedurą wymagania, w tym wymagania formalne, które równie obowiązują każdy z tych podmiotów.

Stosownie do treści art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r., do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, pkt 4, 5, 6 lit. d, pkt 7, 13 i 14, prowadzonych przez agencję płatniczą i podmioty wdrażające nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt, skarg i wniosków, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Przepisy art. 27 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Z kolei po myśli art. 27 ust. 1 pkt 1-4 tej ustawy w postępowaniu o przyznanie pomocy organ, przed którym toczy się postępowanie stoi na straży praworządności; jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy; udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania; zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania i na ich żądanie, przed wydaniem decyzji administracyjnej, umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; przepisów art. 79a oraz art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

Zgodnie z ust. 2 tego przepisu strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli są spełnione warunki przyznania pomocy określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, w przepisach ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, a zatem wnioskodawca winien spełnić także warunki określone w rozporządzeniu z dnia 14 lipca 2016 r. Z przepisów tego rozporządzenia wynika, że pomoc jest przyznawana na operację spełniającą warunki określone w szczególności w § 2, § 3 i § 4 tego rozporządzenia. W trybie i na zasadach określonych w jego § 5, § 6 i § 7a wniosek winien zawierać dane i dokumenty określone, w szczególności, w § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 14 lipca 2016 r.

Z powyższych przepisów wynika, że to na wnioskodawcy ubiegającym się o dofinansowanie w ramach danego konkursu spoczywa obowiązek starannego i odpowiadającego założeniom danego programu operacyjnego przygotowania dokumentacji konkursowej.

Podkreślić również trzeba, że strona ubiegając się o przyznanie pomocy winna znać zasady wypełniania wniosku, gdyż są one publikowane i dostępne dla wszystkich w jednakowy sposób. Każdy uczestnik wyraża akceptację dla tych zasad i w dalszych swych działaniach, chcąc uzyskać pomoc, musi się do tych zasad precyzyjnie stosować. Obowiązek starannego przygotowania dokumentacji aplikacyjne ciąży zawsze na wnioskodawcy. Wszelkie błędy i wady dokumentacji obciążają wnioskodawcę. Brak jasnej deklaracji lub też sformułowanie deklaracji w sposób niejednoznaczny winny zostać ocenione negatywnie, a organ nie ma obowiązku (ani nawet możliwości) interpretowania niejasności na korzyść wnioskodawcy. Chodzi o to, aby w przejrzysty, a nie w dorozumiany, sposób doszło do wyboru projektów spełniających jasno określone wymagania. Jest to warunek konieczny dla rzetelnego i bezstronnego wyboru projektu do dofinansowania. W przeciwnym razie doszłoby do naruszenia podstawowej zasady prawa wspólnotowego, jaką jest w procedurach konkursowych zasada równego traktowania, niedyskryminacji oraz przejrzystości procedur (por. wyrok WSA w warszawie z dnia 19 lipca 2017 r. sygn. akt V SA/Wa 2099/16 dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń i Informacji o Sprawach na stronie internetowej orzeczenia.nsa.gov.pl).

W rozpoznawanej sprawie instrukcja wypełniania wniosku została opublikowana przez organ. Zatem strona zobowiązana była także do zastosowania się do jej postanowień.

Przypomnieć także trzeba, że zgodnie z regulacją § 14 ww. rozporządzenia jeżeli w wyniku przeprowadzenia kontroli administracyjnej, o której mowa w ust. 1, okaże się, że wniosek o przyznanie pomocy zawiera braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do usunięcia tych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania (ust. 3). Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie usunął wszystkich braków, wzywa się go ponownie, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania (ust. 4). Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął braków w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny odmowy przyznania pomocy (ust. 5).

Spór miedzy stronami niniejszego postępowania budzi dokumentacja przedłożona przez Gminę do złożonego przez nią wniosku o przyznanie pomocy. W ocenie organu nie spełnia ona wymagań określonych w ww. przepisach z kolei w ocenie skarżącej jest ona wystarczająca by wnioskowaną pomoc przyznać.

Po uprzednim, dwukrotnym wezwaniu Gminy do uzupełniania braków wniosku organ uznał, że w zakreślonym terminie, tj. do dnia 1 sierpnia 2017 r. skarżąca nie dostarczyła dokumentów potwierdzających ważność decyzji nr (...) wydanej w dniu (...).06.2005 r. (pozwolenie na budowę), decyzji o pozwoleniu na budowę dla działek nr (...), decyzji o pozwoleniu na budowę dla działki nr (...). Nie poprawiono sekcji III wniosku - miejsce realizacji operacji.

W ocenie Sądu nie można podzielić stanowiska organu jakoby skarżąca nie przedłożyła decyzji o pozwoleniu na budowę dla działek (...) a podniesione przez skarżącą zarzuty w tym zakresie należy uznać za zasadne.

Z przedłożonych przez skarżącą decyzji o nr (...) i nr (...) oraz załączonej do tych decyzji dokumentacji graficznej wynika przebieg realizowanych przez skarżącą inwestycji liniowych przez ww. działki ewidencyjne.

Skarżąca wykazała, że w decyzji nr (...) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączami do granic działek w miejscowościach (...) na skutek oczywistej omyłki wskazano, że inwestycja będzie realizowana na działce nr (...) podczas gdy działka o tym numerze w dacie zatwierdzania pozwolenia na budowę nie istniała, gdyż przed uzyskaniem pozwolenia na budowę została podzielona na działki nr (...).

W przedłożonym przez skarżącą projekcie budowlanym, który stanowił m.in. załącznik do decyzji nr (...) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie pozwolenia na budowę, przewidziano przebieg sieci wodociągowej zarówno przez działkę nr (...), która jest ujawniona na mapie zasadniczej będącej podstawą do sporządzenia projektu budowlanego (jest to działka o niewielkiej powierzchni i jej oznaczenie na mapie znajduje się poza nią) oraz przez działkę nr (...), która na tejże mapie jest błędnie oznaczona jako działka nr (...).

Z kolei na mapie nr 2 stanowiącej część projektu budowlanego zatwierdzonego w decyzji nr (...) o pozwoleniu na budowę widoczny jest przebieg projektowanej sieci wodociągowej przez działkę nr (...) oraz działkę nr (...) (czyli w istocie (...)). Na mapie tej znajduje się pieczęć Starosty potwierdzająca, iż mapa ta stanowi załącznik nr 1 do decyzji nr (...) z dnia (...) czerwca 2005 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Na mapie tej znajdują się również pieczęcie potwierdzające, iż przebieg sieci w kształcie zaprezentowanym na tej mapie był przedmiotem uzgodnień z właściwymi jednostkami w toku postępowania o udzielenie Gminie pozwolenia na budowę. Zgodzić się zatem należy ze skarżącą, że skoro projektowana sieć wodociągowa przebiega przez działki nr (...) uznać trzeba, że decyzja (...) o pozwoleniu na budowę rozstrzyga również w zakresie tych działek. Gdyby bowiem nie były one objęte udzielonym pozwoleniem na budowę decyzja ta byłaby w istocie niewykonalna. Bez tych działek niemożliwe byłoby zbudowanie sieci projektowanej jako inwestycja liniowa.

Podobnie w przypadku decyzji nr (...) z dnia (...) lipca 2017 r. Starosty zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie pozwolenia na budowę, wydanej dla inwestycji obejmującej budowę wodociągu komunalnego (...), rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej (...) skarżąca wykazała, iż na skutek oczywistej omyłki pominięto w niej, że inwestycja będzie realizowana również na działce nr (...).

W stanowiącym załącznik do wniosku projekcie budowlanym działka ta widnieje jako objęta projektowaną inwestycją. Jest to działka drogowa o znacznej powierzchni służąca od obsługi komunikacyjnej terenów zabudowy letniskowej położonych w (...). Działka ta znajduje się na końcu projektowanego odcinka sieci wodociągowej i to właśnie doprowadzeniu sieci wodociągowej do tych terenów zabudowy letniskowej ma służyć inwestycja objęta decyzją nr (...) o pozwoleniu na budowę, o czym stanowi jednoznacznie treść zatwierdzonego projektu budowlanego.

W ocenie Sądu organ posiadając ww. informacje winien przyjąć, że skarżąca usunęła braki wniosku w zakresie przedłożenia decyzji o pozwoleniu na budowę dla działek nr (...), decyzji o pozwoleniu na budowę dla działki nr (...). Zaś sprostowanie przez stosowne organy wskazywanych przez skarżącą omyłek uznać za korektę o której mowa w art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 809/2014. Zgodnie z tym przepisem wnioski o przyznanie pomocy, jak i dokumenty uzupełniające złożone przez beneficjenta pomocy mogą zostać skorygowane i poprawione w dowolnym czasie po ich złożeniu w przypadku stwierdzenia oczywistych błędów, uznanych przez właściwy organ na podstawie ogólnej oceny danego przypadku, pod warunkiem że beneficjent działał w dobrej wierze. Właściwy organ może uznać oczywiste błędy tylko w przypadku, gdy mogą one zostać bezpośrednio zidentyfikowane w wyniku sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach uzupełniających, o których mowa powyżej.

Jednakże stwierdzone wyżej uchybienia organu nie dają podstaw do wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonego aktu. W ocenie Sądu organ zasadnie bowiem stwierdził, że skarżąca pomimo dwukrotnego wezwania, nie przedłożyła dokumentów potwierdzających "aktualność" decyzji nr (...) a tym samym, na podstawie § 14 ust. 5 obowiązany był odmówić skarżącej przyznania wnioskowanej pomocy.

W tym zakresie należało wyjaśnić kwestią przedłożenia organowi dokumentów potwierdzających "aktualność pozwolenia". Skarżąca podniosła, że w odpowiedzi na drugie wezwanie jako dokumenty potwierdzające ważność decyzji nr (...) nadesłała protokoły odbioru robót z dnia (...) czerwca 2011 r., (...) maja 2012 r. i (...) lipca 2014 r. Z kolei organ stoi na stanowisku, że wraz z dokumentami stanowiącymi drugie uzupełninie wniosku strona nie dołączyła protokołu odbioru robót z dnia (...) maja 2012 r.

Tym samym spornym jest okoliczność złożenia w dniu 1 sierpnia 2017 r. protokołu robót z dnia (...) maja 2012 r.

Odnosząc się do twierdzeń skarżącej, że dokument ten został złożony przez Burmistrza Gminy osobiście w siedzibie organu w dniu 1 sierpnia 2017 r. organ zauważył, że skarżąca w piśmie z dnia (...) lipca 2017 r. nie wskazała, że załączyła do niego protokół z dnia (...) maja 2012 r. Nadto nie przedłożyła do akt niniejszej sprawy tego protokołu z prezentatą Departamentu PROW. Zatem, zdaniem organu, nie wykazała, że na dzień odmowy przyznania pomocy Samorząd Województwa dysponował tym protokołem. Organ przedłożył także oświadczenia k.k. oraz I.D. na okoliczność spotkania z Wójtem Gminy w dniu (...) sierpnia 2017 r.

k.k. stanowczo zaprzeczył, że w dniu (...).08.2017 r. podczas składania drugich uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy został złożony protokół odbioru robót z dnia (...).05.2012 r. Oświadczył, że na spotkaniu, które odbyło się w dniu (...) sierpnia 2017 r. nie rozmawiano o konkretnych dokumentach załączonych do pisma z II uzupełnieniami, w szczególności stanowczo zaprzeczył, że Wójt na spotkaniu wyjaśnił przyczynę braku w dzienniku budowy wpisu z dnia (...) maja 2012 r. Wskazał także, że w trakcie spotkania, które odbyło się (...) sierpnia 2017 r. przedstawił Wójtowi stanowisko, że w przypadku potwierdzenia słów W.G. o usunięciu wszelkich omyłek i wyjaśnieniu wszelkich rozbieżności, o których była mowa w piśmie o ponowne uzupełnienie wniosku, nie będzie widział żadnych przeciwwskazań co do pozytywnego zatwierdzenia wniosku do dofinansowania, z uwagi na fakt, że wniosek mieściłby się w dostępnym limicie środków. Rozmowa toczyła się w miłej atmosferze i odniósł wrażenie, że każda ze stron ma na celu pozytywne zakończenie sprawy.

Podobnie I.D. stanowczo zaprzeczyła, że w dniu (...).08.2017 r. podczas składania drugich uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy został złożony protokół odbioru robót z dnia (...).05.2012 r. Oświadczyła, że na spotkaniu, które odbyło się w dniu (...) sierpnia 2017 r. nie rozmawiano o konkretnych dokumentach załączonych do pisma z II uzupełnieniami, w szczególności stanowczo zaprzeczyła, że Wójt na spotkaniu tym wyjaśnił przyczynę braku w dzienniku budowy wpisu z dnia (...) maja 2012 r. Nadto oświadczyła, że w trakcie tego spotkania k.k. przedstawił Wójtowi stanowisko, że w przypadku potwierdzenia słów W.G. o usunięciu wszelkich omyłek i wyjaśnieniu wszelkich rozbieżności, o których była mowa w piśmie o ponowne uzupełnienie wniosku, nie będzie widział żadnych przeciwskazań co do pozytywnego zatwierdzenia wniosku do dofinansowania, z uwagi na fakt, że wniosek mieściłby się w dostępnym limicie środków.

Należy wskazać, że w piśmie złożonym przez Gminę w dniu 1 sierpnia 2017 r. (k-80 akt administracyjnych) wskazano "załączono dokumenty potwierdzające ważność decyzji (...) wydanej (...).06.2005 r. (pozwolenie na budowę) - protokoły odbioru robót oraz kopię dziennika budowy". Nie wskazano natomiast liczby kart, czy też liczby przekazanych protokołów, ich dat czy jakiejkolwiek informacji umożliwiającej sprecyzowanie złożonych dokumentów. Z twierdzeń Strony w zasadzie można dojść do przekonania, że organ "ukrył" czy też "zagubił" protokół z (...) maja 2012 r.

W nadesłanych przez organ aktach administracyjnych niniejszej sprawy brak jest spornego protokołu. Na jego brak wskazuje również podjęte przez organ działanie. Organ powziąwszy informację, że z wpisów dokonanych przez kierownika budowy wynika, iż przerwa między wpisem dokonanym w czerwcu 2011 r. a lipcem 2014 r. jest dłuższa niż 3 lata, zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zajęcie stanowiska czy decyzja nr (...) jest decyzją ważną czy też utraciła swoją ważność. Jak wskazał organ, z pismem o zajęcie stanowiska nie przesyłał złożonych protokołów odbioru robót z uwagi, że daty tych protokołów pokrywały się z wpisami w dzienniku budowy. Pismo Starosty stanowiące odpowiedź na ww. zapytanie organu zostało wysłane faksem Skarżącej w dniu 27 września 2017 r., co potwierdza notatka służbowa pracownika organu z dnia (...) września 2017 r. Z pisma tego wynika, jakie dokumenty organ przesłał do tej opinii. Skarżąca więc jeszcze przed otrzymaniem informacji o odmowie przyznania pomocy znała stanowisko w tym zakresie organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę.

Należy również podkreślić, że Skarżąca nie posiada dowodu złożenia takiego dokumentu. Podczas rozprawy pełnomocnik skarżącej oświadczył bowiem, że Gmina nie sporządziła kopii dokumentów złożonych w dniu (...) sierpnia 2017 r. oraz, że nie dysponuje dokumentem potwierdzającym złożenie protokołu odbioru robót z (...) maja 2012 r.

Prezentowanej przez skarżącą wersji wydarzeń, tj. że kopia spornego protokołu została wykonana w dniu (...) sierpnia 2017 r. w Departamencie PROW a następnie poświadczona w tym dniu przez Wójta za zgodność z oryginałem i złożona do akt sprawy, przeczy również fakt, że pismo skarżącej dotyczące drugich uzupełnień oznaczone jest datą (...) lipca 2017 r. także załączone do niego kserokopie dostarczonych 3 protokołów (z dnia (...).06.2011 r., (...) 07.2014 r., (...).04.2017 r.) zostały poświadczone przez Wójta Gminy za zgodność z oryginałem w dniu (...) lipca 2017 r. Zatem, jak słusznie zauważył organ, nie mogło być tak jak twierdzą w oświadczeniach przedstawiciele Skarżącej, iż protokoły te (w tym również sporny protokół z (...) maja 2012 r.), zostały skopiowane w dniu 1 sierpnia 2017 r. w biurze podawczym Departamentu PROW i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wójta w tym dniu.

W ocenie Sądu skarżąca nie wykazała jakoby sporny dokument złożyła 1 sierpnia 2017 r. natomiast akta administracyjne niniejszej sprawy potwierdzają stanowisko organu, że protokołu tego nie było.

Skarżąca zarzuca organowi naruszenie art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. w zw. z art. 37 ust. 1 u.p.b. poprzez błędną wykładnię przepisu art. 37 ust. 1 u.p.b. polegającą na przyjęciu, iż przepis ten nie wymaga wydania odrębnej decyzji, której celem jest potwierdzenie zaistnienia wynikających z niego skutków prawnych, a w konsekwencji nieznajdujące oparcia obowiązujących przepisach prawa przyjęcie przez Samorząd Województwa, że decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę wygasła i nie może tym samym rzekomo stanowić dokumentu, o którym mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. Jednakże w ocenie Sądu zarzut ten należy uznać za chybiony.

Wyjaśnić trzeba, że w kontrolowanym postępowaniu organ nie oceniał czy przedłożona przez skarżącą decyzja o pozwoleniu na budowę nr (...) wygasła czy też nie. Dokonywał natomiast kontroli złożonego przez skarżącą wniosku pod względem spełnienia wymogów formalnych. Jednych z tych wymogów było "poświadczenie aktualności pozwolenia". Z instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" (...) wynika, że "Jeżeli data wydania pozwolenia jest wcześniejsza niż 3 lata od daty złożenia wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do poświadczenia aktualności pozwolenia np. poprzez dostarczenie lub okazanie strony dziennika budowy". Oznacza to, że Strona zobowiązana była dokonać takiego poświadczenia, a dokumentami poświadczającymi mogły być inne dokumenty, nie tylko dziennik budowy. Takim dowodem mogły być protokoły odbioru robót. Jednak musiały być one dostarczone do organu, okazane. W ocenie Sądu z okoliczności wskazanych powyżej wynika, że spornego protokołu z (...) maja 2012 r. Gmina nie doręczyła, w każdym razie brak jest w aktach nie tylko dowodu ale również poszlak w tym zakresie.

Z przedłożonych przez skarżącą dokumentów wynikało, że budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata to jest czerwiec 2011 r. do lipiec 2014 r., bowiem do swojego pisma skarżąca załączyła jedynie protokóły z dnia (...) czerwca 2011 r. i (...) lipca 2014 r. Daty oznaczonych wyżej protokołów pokrywały się z dokonanymi przez kierownika budowy wpisami w dzienniku budowy - czerwiec 2011 r. - lipiec 2014 r. Tym samym organ zasadnie stwierdził, że skarżąca zgodnie z pkt VI.4 instrukcji wypełnienia wniosku winna poświadczyć aktualność posiadanego pozwolenia na budowę. Organ zasadnie zatem wezwał skarżącą do usunięcia stwierdzonych braków, jednak Skarżąca braków w tym zakresie (w zakresie poświadczenia aktualności pozwolenia) nie uzupełniła. Jako usunięcie tego braku nie można uznać dołączonego do skargi pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2017 r. w treści którego organ ten stwierdził, że "decyzja (...) nr (...) z dnia (...).06.2005 r., o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej z przyłączem do granic działek w miejscowości (...) pozostaje nadal w obrocie prawnym (...).

Pismo to stanowi jedynie stwierdzenie, że pozwolenie na budowę nie wygasło z mocy prawa. Gdyby Skarżąca dysponowała takim pismem w dacie w której należało uzupełnić braki - mogłoby to stanowić dowód "poświadczający aktualność" pozwolenia na budowę. Z treści pisma organu nadzoru budowlanego wynika, że stwierdzenie, że decyzja o pozwoleniu na budowę nie wygasła - organ nadzoru budowlanego dokonał na podstawie dowodów nie tylko tych które przedłożyła Strona do organu w ramach uzupełnienia braków wniosku, ale również z uwzględnieniem spornego protokołu z (...) maja 2012 r., przesłuchania kierownika budowy dokonanego w dniu (...) października 2017 r.

Nie ma znaczenia, że organ wzywając o uzupełnienie braków wskazał, że "należy dostarczyć dokumenty potwierdzające ważność Decyzji nr (...) wydanej w dniu (...).06.2005 r." - pierwsze wezwanie z (...) czerwca 2017 r. oraz "należy dostarczyć dokumenty potwierdzające ważność Decyzji nr (...) wydanej w dniu (...).06.2005 r. Z dostarczonego dziennika budowy nie idzie zweryfikować ciągłości ważności decyzji" - drugie wezwanie z dnia (...) lipca 2017 r. Strona nie miała wątpliwości, że chodzi o wykazanie, że decyzja nie wygasła, a więc o wykazanie "aktualności pozwolenia".

Wbrew twierdzeniom skarżącej pismo skierowane przez organ do Inspektoratu Nadzoru (przekazane następnie do Starosty) i nadesłana na nie odpowiedz Starosty nie miała wpływu na odmowę przyznania skarżącej pomocy lecz fakt, że skarżąca nie uzupełniła wskazanych braków w zakreślonym terminie. Organ chcąc upewnić się co do prawidłowości dokonanej oceny posiadanej dokumentacji wystąpił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zajęcie stanowiska w zakresie "ważności" pozwolenia na budowę. Pozyskana w ten sposób opinia Starosty była dokumentem dodatkowym i pozostającym bez wpływu na treść wydanego przez organ rozstrzygnięcia bowiem w związku z niewykazaniem przez skarżącą, że pozwolenie na budowę jest "aktualne", organ mógł odmówić przyznania pomocy bez ubiegania się o ten dokument.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd, na postawie art. 151 p.p.s.a. skargę oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.