Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 864551

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 3 sierpnia 2011 r.
I SA/Go 478/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Zbigniew Kruszewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 3 sierpnia 2011 r. wniosku J.O. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J.O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku od osób fizycznych za 2004 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanowił: 1. zwolnić skarżącego od wpisu od skargi; 2. w pozostałym zakresie wniosek oddalić.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi ustalonego na 992 zł skarżący wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych.

Z oświadczenia zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy jak również przedstawionych dokumentów wynika, że skarżący nie ma oszczędności. Jest żonaty, a jedyny majątek jego i żony stanowi mieszkanie o pow. 60 m. kw. oraz dwunastoletni samochód (...). Skarżący i jego żona utrzymują się z rent, których łączna wysokość brutto wynosi 1.553,17 zł.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. - dalej: "p.p.s.a.") prawo pomocy w zakresie częściowym, czyli takim jakiego przyznania domagał się skarżący, przysługuje w razie wykazania, że poniesienie pełnych kosztów utrzymania mogłoby narazić wnioskodawcę lub jego rodzinę na uszczerbek utrzymania koniecznego.

Powyższe przesłanki są spełnione w przypadku skarżącego. Skarżący i jego żona nie mają oszczędności i uzyskują dochody na tyle niskie, że nie są w stanie sfinansować udziału skarżącego w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Uwzględniając jednak, że jedyną opłatą podlegającą uiszczeniu na obecnym etapie postępowania, jest wpis od skargi, postanowiono o zwolnieniu jedynie w jej zakresie (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.