Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2632026

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 12 marca 2019 r.
I SA/Go 423/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 marca 2019 r. sprawy ze skargi S. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za październik 2013 r. postanawia: zwrócić ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skarżącemu, na jego koszt, kwotę 100 (sto) złotych, tytułem uiszczonej opłaty kancelaryjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2018 r. sygn. akt I SA/Go 423/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, na skutek skargi wniesionej przez S. K., uchylił w całości decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za październik 2013 r. Jednocześnie zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę 4.184 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W dniu 18 grudnia 2018 r. pełnomocnik skarżącego uiścił na konto tutejszego Sądu wpłatę w kwocie 100 zł w tytule przelewu wskazując, że stanowi ona opłatę za wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem (dowód wpłaty k. 49 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a." opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Zgodnie zaś z regulacją art. 141 tej ustawy uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym (§ 1). W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku (§ 2).

Z powyższego przepisu wynika zatem, że tylko wyrok oddalający skargę powoduje, iż strona chcąca uzyskać pisemne uzasadnienie wyroku powinna wystąpić do Sądu ze stosownym wnioskiem. W rozpoznawanej sprawie wyrokiem z dnia 13 grudnia 2018 r. uchylono zaskarżoną decyzję. Tym samym pisemne uzasadnienie Sąd obowiązany był doręczyć się stronie z urzędu.

Zaznaczyć należy, że po myśli art. 234 § 3 p.p.s.a. nie pobiera się opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, podlegający doręczeniu z urzędu.

W tej sytuacji uiszczona przez pełnomocnika skarżącego opłata kancelaryjna w kwocie 100 zł za sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie jego odpisu jest opłatą nienależną, którą stosownie do art. 225 p.p.s.a. należy zwrócić stronie z urzędu na jej koszt.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 225 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.