I SA/Go 404/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3094960

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 grudnia 2020 r. I SA/Go 404/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Zbigniew Kruszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 grudnia 2020 r. sprawy ze skargi O. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowań egzekucyjnych oraz uchylenia czynności egzekucyjnych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosła skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia z dnia (...) sierpnia 2020 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowań egzekucyjnych oraz uchylenia czynności egzekucyjnych.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 listopada 2020 r. wezwano stronę skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. - zwana dalej "p.p.s.a.") przez: własnoręczne podpisanie skargi przez J.F. (do wezwania dołączono kserokopię skargi) oraz nadesłanie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej - nadesłanie odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (oryginału lub prawidłowo uwierzytelnionej kopii tego dokumentu), zgodnie z art. 29 p.p.s.a.

Nadto zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 listopada 2020 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania doręczono stronie skarżącej 20 listopada 2020 r. (z.p.o. - k. 29 akt sądowych).

W dniu 30 listopada 2020 r. do tut. Sądu wpłynęła skarga podpisana przez Prezesa Zarządu skarżącej Spółki wraz z odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wobec braku wpływu środków pieniężnych z tytułu wpisu od skargi Sąd zwrócił się do właściwego oddziału Sądu o udzielenie informacji, czy strona skarżąca uiściła wpis sądowy od skargi. Oddział Finansowo - Budżetowy sądu potwierdził, że do dnia 8 grudnia 2020 r. wpłata z tytułu wpisu sądowego nie wpłynęła na konto sądu (k. 41 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Po myśli § 2 tego przepisu jednym z takich pism jest skarga.

Z kolei zgodnie z regulacją art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata, w tym opłata, o której mowa w art. 235a. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2, 3 i 3a, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Jak wskazuje § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł doręczono stronie skarżącej dnia 20 listopada 2020 r. Tym samym siedmiodniowy termin do dokonania ww. czynności upłynął z dniem 27 listopada 2020 r. Pomimo wezwania, wpis sądowy od skargi nie został uiszczony, co potwierdza informacja uzyskana z Oddziału Finansowo-Budżetowego tutejszego Sądu (k. 41 akt sądowych).

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.