I SA/Go 181/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2414048

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 grudnia 2017 r. I SA/Go 181/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Niedzielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 grudnia 2017 r. wniosku T.G. o zmianę postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 września 2017 r. sygn. akt I SA/Go 181/17 w sprawie ze skargi T.G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uznania zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadniony postanawia: na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 września 2017 r. sygn. akt. I SA/Go 181/17 wydane w przedmiocie odrzucenia zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 września 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim odrzucił zażalenie skarżącego, wniesione od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 1 czerwca 2017 r. sygn. akt I SA/Go 181/17 odrzucającego skargę.

W uzasadnieniu postanowienia z 12 września 2017 r. Sąd wskazał, że zażalenie skarżącego podlegało odrzuceniu na skutek nie uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w zakreślonym terminie. Sąd wskazał, że przesyłka zawierająca odpis zarządzenia z 13 lipca 2017 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia po dwukrotnym awizowaniu została uznana za skutecznie doręczoną w trybie art. 73 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, powoływana dalej jako p.p.s.a.) w dniu 7 sierpnia 2017 r. Ponieważ nie uiszczono wpisu w terminie tj. do 18 sierpnia 2017 r., zażalenie skarżącego odrzucono.

Od postanowienia z 12 września 2017 r. skarżący wniósł zażalenie podnosząc, że przesyłka zawierająca wezwanie z 13 lipca 2017 r. do uiszczenia wpisu sądowego nie była ani doręczona ani w ogóle awizowana. Po rozpoznaniu wniesionego zażalenia postanowieniem z dnia 8 listopada 2017 r. sygn. akt II FZ 677/17 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie wskazując, że argumenty zażalenia skarżącego, w którym zakwestionował awizację korespondencji nadanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny są niewystarczające.

Pismem z (...) grudnia 2017 r. skarżący wniósł o zmianę postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z 12 września 2017 r. z uwagi na nowe okoliczności, które do tej pory nie mogły być wzięte pod uwagę.

W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że nie doręczono mu jakiegokolwiek awizo przesyłki zawierającej wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego, a na potwierdzenie przedłożył kopię skargi wniesionej do Centrali Poczty Polskiej na niedoręczenie i brak awizowania przesyłek z 22 września 2017 r. oraz kopię odpowiedzi otrzymanej z Biura Wsparcia Klientów Poczty Polskiej Regionalnego Oddziału Obsługi Klientów z (...) października 2017 r.

We wskazanym wyżej piśmie Koordynator ds. skarg i wniosków Poczty Polskiej wskazał, że do podnoszonych w skardze przez skarżącego nieprawidłowości faktycznie doszło na skutek często zmieniających się listonoszy i świadczenia usługi na nieodpowiednim poziomie jakościowym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 165 p.p.s.a. postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Przepis ten uzależnia możliwość uchylenia bądź zmiany postanowień niekończących postępowania w sprawie od zmiany okoliczności sprawy, przez co należy rozumieć zarówno zmianę okoliczności faktycznych, jakie sąd przyjął za przesłankę rozstrzygnięcia, jak i zmianę okoliczności prawnych, które uzasadniałyby wydanie postanowienia odmiennej treści niż to, które zostało wcześniej wydane.

W rozpoznawanej sprawie u podstaw wydania postanowienia z 12 września 2017 r. odrzucającego zażalenie legło ustalenie, że skarżący w zakreślonym terminie nie uiścił wpisu sądowego od zażalenia. Ponieważ z uzasadnienia wniosku skarżącego z (...) grudnia 2017 r. popartego kopiami pism tj. skargi na niedoręczenie i brak awizowania przesyłek skierowanej do Poczty Polskiej 22 września 2017 r. oraz odpowiedzi ze strony Poczty Polskiej z (...) października 2017 r. wynikało, że w istocie nigdy nie został powiadomiony poprzez awizo, że przesyłka zawierająca odpis zarządzenia z 13 lipca 2017 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia została złożona w urzędzie pocztowym. Wobec powyższego stwierdzić należy, że wykazane przez skarżącego nowe okoliczności skutecznie podważają przyjętą poprzednio przez Sąd fikcję doręczenia.

W związku z powyższym niezbędne stało się uchylenie postanowienia o odrzuceniu zażalenia.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 165 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.