Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508841

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2018 r.
I SA/Go 178/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi Nadleśnictwa na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 rok postanawia: zwrócić skarżącemu - Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo na jego koszt ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim) 117 (słownie: sto siedemnaście) złotych tytułem nadpłaconego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z (...) listopada 2017 r., która została utrzymana przez organ odwoławczy w mocy, Burmistrz określił Nadleśnictwu zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwocie 230.940,00 zł, w tym od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w łącznie kwocie 219.291 zł. Nadleśnictwo wniosło skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2018 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Od powyższej skargi strona skarżąca uiściła wpis sądowy w kwocie 2.310 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt. Zgodnie zaś z regulacją § 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193) wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi: ponad 100.000 zł - 1% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Z uwagi na to, że wartość przedmiotu zaskarżenia w niniejszej sprawie wynosi 219.291 zł (kwestionowana przez stronę kwota podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), to należny wpis sądowy od skargi opiewa na kwotę 2.193 zł. Strona skarżąca tytułem wpisu sądowego od skargi uiściła łącznie kwotę 2.310 zł. Tym samym kwota 117 zł stanowi nadpłatę, którą stosownie do art. 225 p.p.s.a. należy zwrócić stronie z urzędu na jej koszt.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.