I SA/Go 145/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2548605

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 września 2018 r. I SA/Go 145/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim - Damian Bronowicki po rozpoznaniu w dniu 20 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E.Ł. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych postanawia: zwolnić skarżącą od wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

E.Ł. wniosła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim oddalającego jej skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej wymienioną w sentencji niniejszego postanowienia. Wraz ze środkiem odwoławczym złożyła na urzędowym formularzu PPF wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku podniosła, że utrzymuje się wyłącznie z świadczenia "500+" i nie jest w stanie pokryć kosztów postępowania sądowego.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że skarżąca mieszka z trojgiem dzieci, z czego dwoje jest małoletnich. Jest właścicielką domu powierzchni 200 m2 zajętego przez urząd skarbowy. Nie posiada oszczędności, papierów wartościowych, wierzytelności czy przedmiotów o wartości powyżej 5.000 zł. Jej łączny dochód wynosi 1.000 zł netto i pochodzi z świadczenia wychowawczego na pierwsze i kolejne dziecko. Skarżąca otrzymuje również pomoc od konkubenta oraz teściów w wysokości od 200 do 500 zł.

Z dokumentów nadesłanych 30 marca 2018 r. wynika ponadto, że skarżąca nie jest zamężna. W 2016 r. zawiesiła prowadzoną wcześniej działalność gospodarczą. W 2016 r. nie uzyskała żadnego dochodu. Wyciąg z konta oraz kopia decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdza wysokość oraz rodzaj przyznanego świadczenia wychowawczego.

Miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego skarżącej wynoszą około 1184 zł, na które składają się: rata kredytu 600 zł, prąd 350 zł, woda 200 zł, podatek od nieruchomości 34 zł. Skarżąca nie podała wysokości wydatków na żywność, ubrania czy leki.

Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a.") prawo pomocy w zakresie częściowym przysługuje, jeżeli osoba występująca z wnioskiem wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Odnosząc treść art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. przepisu do ustalonej powyżej sytuacji majątkowej i rodzinnej skarżącego oraz wysokości wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, wynoszącego w niniejszej sprawie na kwotę 886 zł, stwierdzić należy, że skarżąca spełnił przesłankę wskazaną w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Nie jest on bowiem w stanie uiścić wpisu sądowego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i swojej rodziny.

Skarżąca osiąga niewielki dochód, który w całości przeznacza na utrzymanie. Nie posiada oszczędności ani przedmiotów wartościowych, które umożliwiłyby jej sfinansowanie kosztów postępowania. W tej sytuacji, jej wniosek należało uwzględnić w zakresie zwolnienia od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej. Na obecnym etapie postępowania, jest to jedyna opłata niezbędna dla prawidłowego biegu postępowania sądowoadministracyjnego.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. oraz art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.