Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 16 stycznia 2008 r.
I SA/Gl 991/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Piotr Łukasik (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych postanawia zwolnić skarżącego od kosztów sądowych;

Uzasadnienie faktyczne

Odpowiadając w terminie na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości (...) zł, skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych (druk PPF z dnia 11 grudnia 2007 r.). Uzasadniając wniosek, podniósł, że jedyne źródło utrzymania jego trzyosobowej rodziny stanowi renta inwalidzka w wysokości (...) zł. Jako składniki swojego majątku wnioskodawca wskazał dom o powierzchni 135,1 m2 oraz niewielką nieruchomość rolną (0,14 ha). Odwołał się również do innych postępowań przed Sądem, w których uwzględniano jego liczne wnioski o przyznanie prawa pomocy, a zwłaszcza do postępowania w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 620/07 (postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2007 r. przyznano mu to prawo w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych).

W odpowiedzi na wezwanie referendarza sądowego z dnia 17 grudnia 2007 r. skarżący oświadczył, że w jego sprawie toczą się postępowania sądowo-administracyjne w zakresie pomocy społecznej. Jego córka otrzymuje stypendium socjalne w kwocie (...) zł W załączeniu do pisma z dnia 2 stycznia 2008 r. przedłożono dokumentację źródłową, z której wynika, że w dniu 12 listopada 2007 r. skarżący uiścił łącznie kwotę (...) zł tytułem należności za dostarczoną energię i usługi telekomunikacyjne. Z kolei w dniu 7 listopada 2007 r. poniósł wydatek w kwocie (...) zł na zakup opału. Miesięczny koszt wody w gospodarstwie domowym skarżącego stanowi kwotę (...) zł. Nałożony na skarżącego podatek od nieruchomości wynosi ok. (...) zł w skali roku.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe, zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej w skrócie: p.p.s.a., przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym - czyli w myśl art. 245 § 3 przywołanej ustawy obejmującym tylko zwolnienie od kosztów sądowych lub tylko ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika - następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Strona, wnosząc o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie, powinna zatem udowodnić istnienie tego faktu. Innymi słowy, na skutek wskazanych przez nią dowodów musi zostać osiągnięty stan pewności co do tego, iż nie jest ona w stanie pokryć pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania.

Odnosząc te uwagi do rozpatrywanej sprawy, stwierdzić trzeba, że w świetle oświadczeń wnioskodawcy - które znajdują pełne potwierdzenie w dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy, w tym administracyjnych, oraz w toku innych postępowań w przedmiocie licznych jego wniosków o przyznanie mu prawa pomocy, m.in. ostatnio w sprawie sygn. I SA/Gl 620/07, w której postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2007 r. przyznano mu to prawo w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych - powyższa przesłanka została spełniona w stosunku do jego osoby. Najogólniej rozumiana sytuacja majątkowa skarżącego jest bowiem bardzo trudna i uzasadnia przyznanie mu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Otrzymywany przez niego dochód, chociaż ma stały charakter, musi być wszak uznany za minimalny i niewystarczający na pokrycie podstawowych nawet potrzeb trzyosobowej rodziny. W tym stanie rzeczy każdy dodatkowy wydatek przeznaczony na inne cele, w tym na opłacenie kosztów sądowych, wiązałby się, w ocenie rozpoznającego wniosek, z uszczerbkiem utrzymania koniecznego, o którym mowa w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

W związku z powyższym, na podstawie tego przepisu stosowanego w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.