Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721400

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 23 września 2019 r.
I SA/Gl 978/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Machcińska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.J. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę od tych zaległości w podatku od towarów i usług za maj, czerwiec i lipiec 2014 r. oraz koszty egzekucyjne postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach zaskarżoną decyzją z dnia (...), nr (...) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w G. z dnia (...), nr (...) orzekającą o solidarnej odpowiedzialności podatkowej skarżącego D.J. wraz z A Sp. z o.o. w G. za zaległości tej Spółki w podatku od towarów i usług za maj, czerwiec i lipiec 2014 r. wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi.

Skarga została wniesiona w dniu 11 czerwca 2019 r.

W dniu 25 lipca 2019 r. Zastępca Przewodniczącego Wydziału I w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach zarządził wezwać skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi oraz do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez podanie swego numeru PESEL. W wezwaniach tych zaznaczono, że należy je wykonać w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwania te doręczono skarżącemu w dniu 8 sierpnia 2019 r.

Kwotę należną tytułem wpisu od skargi skarżący uiścił w dniu 13 sierpnia 2019 r.

Jak dotąd nie wskazał jednak swego numeru PESEL.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu wobec niewykonania wezwania do uzupełnienia jej braku formalnego.

Dostrzec bowiem trzeba, że pierwsze pismo w sprawie strony będącej osobą fizyczną powinno zawierać jej numer PESEL oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku. Jest to jeden z wymogów formalnych pisma, który został przewidziany w art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej powoływanej w skrócie: p.p.s.a. Stosownie natomiast do art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni (art. 49 § 1 p.p.s.a.). Niewykonanie takiego wezwania skutkuje wydaniem przez przewodniczącego zarządzenia o pozostawieniu pisma bez rozpoznania, co następuje na podstawie art. 49 § 2 zd. 1 p.p.s.a. Jeżeli jednak pismem tym jest skarga, to zastosowanie ma art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., zgodnie z którym podlega ona odrzuceniu przez sąd.

Odniesienie powyższego do niniejszej sprawy wymaga stwierdzenia, że skoro takie wezwanie skarżący otrzymał w dniu 13 sierpnia 2019 r., to powinien był je wykonać najpóźniej we wtorek 20 sierpnia 2019 r. Jako że tego nie uczynił, skargę przez niego wniesioną należało odrzucić, co też uczyniono na podstawie wyżej powołanego art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.