Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891416

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 28 maja 2012 r.
I SA/Gl 973/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.).

Sędziowie: NSA Przemysław Dumana, WSA Teresa Randak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2012 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od gier oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.