Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1797313

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 21 września 2015 r.
I SA/Gl 925/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Organiściak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 21 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. K. na postanowienie Poczty Polskiej S.A. Centrum Obsługi Finansowej w K. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej uchyliła w całości własne postanowienie w sprawie uznania zarzutu wniesionego przez H. K. (dalej "skarżący") za nieuzasadniony i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 11 sierpnia 2015 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na oznaczone wyżej postanowienie w kwocie (...) zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka polecona z dnia 19 sierpnia 2015 r. adresowana do skarżącego i zawierająca m.in. odpis powyższego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego została doręczona dorosłemu domownikowi w dniu 24 sierpnia 2015 r.

Do chwili obecnej wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej także "p.p.s.a."), skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Ponadto należy odnotować, że zgodnie z art. 72 § 1 p.p.s.a., jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - zarządcy domu lub dozorcy, jeżeli nie mają oni sprzecznych interesów w sprawie i podjęli się oddania mu pisma.

Taka sytuacja miała miejsce w rozpatrywanej sprawie, gdyż przesyłkę poleconą z dnia 19 sierpnia 2015 r. doręczono skarżącemu w dniu 24 sierpnia 2015 r. za pośrednictwem dorosłego domownika. W świetle zaś wskazanego wyżej art. 72 § 1 p.p.s.a. korespondencję sądową należało uznać za skutecznie doręczoną. Wobec tego termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął bezskutecznie z dniem 31 sierpnia 2015 r.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.